×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

2011 rok

Monografie

 1. Dobrzański J.: Materiałoznawcza interpretacja trwałości stali dla energetyki. Open Access Library, 2011, t.3, s. 1-228, ISBN 83-89728-90-7
 2. Dobrzański J., Hernas A., Moskal G.: Power plant life management and performance improvement, Edited by J.E. Oakey, Part 6. Microstructural degradation in boiler steel: materials, developments, properties and assessment, WP Woodhead Publishing, Oxford Cambridge PhiladelphiaNew Delhi 2011, s. 222-266, ISBN 978-1-84569-726-6

Publikacje w recenzowanych czasopismach z listy filadelfijskiej Instytutu Informacji Naukowej

 1. Dobrzański J., Pasternak J.: Properties of welded joints on superheater coils made from new generation high alloy martensitic steels connected to austenitic creep-resisting steels and supper grades for supercritical parameters. Advanced Materials Research, 2011, nr 278, s. 466-471
 2. Grajcar A., Galisz U., Bulkowski L.: Non-metallic inclusions in high manganese austenitic alloys. Archives of Materials Science and Engineering, t. 50, July 2011, Issue 1, s. 21-30
 3. Niżnik B., Pietrzyk M.: Model of phase transformation for niobium microalloyed steels. Archives of Metallurgy and Materials, t. 56, 2011, Issue 3, s. 731-742
 4. Rodak K., Radwański K., Molak R.: Microstructure and mechanical properties of aluminium processed by multi-axial compression. Solid State Phenomena, t.176, 2011, s. 21-28

Publikacje w recenzowanych czasopismach zagranicznych lub polskich o zasięgu co najmniej krajowym

 1. Arabasz S., Wojtas J., Skupień P., Wiedermann J.: Możliwości badawcze ultrawysokorozdzielczego elektronowego mikroskopu transmisyjnego Titan 80-300 (Research potential of ultrahigh-resolution transmission microscope Titan 80-300). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.63, 2011, nr 1, s. 18-24
 2. Bulkowski L., Galisz U., Kania H., Wiedermann J., Barański J., Kudliński Z., Pieprzyca J., Lipiński J.: Technologia rafinacji ciekłego metalu za pomocą filtrów ceramicznych (The liquid steel refining technology by ceramic filters). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.63, 2011, nr 2,s. 7-20
 3. Burdek M., Stępień J. , Adamczyk M., Patek A., Kowalik B., Moskalewicz M., Drabik Z.: Zastosowanie stali N18K12M4TS na korpusy silników rakietowych (Application of N18K12M4TS steel for rocket engine bodies). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 63, 2011, nr 3, s. 25-30
 4. Dembiczak T., Knapiński M., Garbarz B.: Analiza rekrystalizacji statycznej austenitu stopowego w wysokowęglowej stali konstrukcyjnej. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, t. 78, 2011, nr 9, s. 831-834
 5. Dobrzański J.: Nowe niskostopowe stale na elementy komór parownika kotłów energetycznych o nadkrytycznych parametrach pracy (New low-alloy steels for elements of evaporatorcollector for boilers operating at supercritical parameters). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza,t. 63, 2011, nr 4, s. 14-31
 6. Dobrzański J.: Nowej generacji martenzytyczne stale 9-12%Cr do pracy w warunkach pełzania na elementy krytyczne części ciśnieniowej kotłów energetycznych o nadkrytycznych parametrach pracy (New-generation creep-resistant martensitic steel containing 9-12%Cr for elements of steam superheater of boilers operating at supercritical parameters). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 63, 2011, nr 4, s. 1-13
 7. Garbarz B., Marcisz J., Adamczyk M., Wiśniewski A.: Ultrahigh-Strength Nanostructured Steels for Armours. Problems of Mechatronics – Armament, Aviation, Safety Engineering. Problemy Mechatroniki – Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa, 2011, nr 1(3), s. 25-36
 8. Garbarz B., Marcisz J., Burian W., Wiśniewski A.: Mechanizmy odkształcenia dynamicznego w ultrawytrzymałych stalach nanostrukturalnych przeznaczonych na pancerze. Problemy Techniki Uzbrojenia, 2011, nr 2, s. 41-49
 9. Golański G., Zieliński A.: VM12 – nowa stal z kobaltem dla energetyki, Hutnik Wiadomości Hutnicze, 2011, nr 3, s. 228-233
 10. Grajcar. A, Kuziak R.: Dynamic recrystallization behaviour and softening kinetics in 3Mn-1.5Al TRIP steels. Advanced Materials Research, t.287-290, 2011, s. 330-333
 11. Grajcar A., Galisz U., Bulkowski L.: Modyfi kacja wtrąceń niemetalicznych pierwiastkami ziem rzadkich w wysokomanganowych stalach austenitycznych typu C-Mn-Si-Al. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 2011, nr 2, s. 178-187
 12. Grajcar A., Zalecki W.: Krzywe OCTPc jako podstawa doboru warunków chłodzenia stali o strukturze wielofazowej. Inżynieria Materiałowa, 2011, nr 2, s. 122-127
 13. Grajcar A., Zalecki W., Kuziak R.: Designing of cooling conditions for Si-Al microalloyed TRIP steel on the basis of DCCT diagrams. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, t. 45, April 2011, Issue 2, s. 115-124
 14. Hojny M., Głowacki M., Kuziak, Zalecki W.: Temperature changes during the heating part of semi-solid steel yield stress testing procedure on Gleeble simulator. Computer Methods in Materials Science, t. 11, 2011, nr 2, s. 324-329
 15. Kania H., Mazur A., Pidvysotsk’yy V.: Zastosowanie symulacji numerycznej do opracowania technologii cos dla wlewków o przekroju kołowym odlewanych na urządzeniu o małym promieniu łuku (Application of numerical simulation for development of continuous casting technology for round cross-section ingots cast on small arc radius machine). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 63, 2011, nr 4, s. 32-39
 16. Kuziak R., Molenda R., Radwański K.: Modelowanie przemian fazowych w procesie wyżarzania blach ze stali DP z wykorzystaniem programów Thermocalc i Dictra (Modelling of phase transformations during annealing of DP steel sheets using Thermocalc and Dictra software).
 17. Kuziak R., Pietrzyk M.: Możliwości zastosowania nowoczesnych stali bainitycznych do produkcji elementów złącznych z pominięciem zabiegów obróbki cieplnej (Fasteners made of new generation of bainitic steels with-out heat treating operations). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 63, 2011, nr 2, s. 1-6
 18. Kuziak R., Pidvysots’kyy V., Węglarczyk S., Pietrzyk M.: Bainitic steels as alternative for conventional carbon-manganese steels in manufacturing of fasteners – simulation of production chain. Computer Methods in Materials Science, t. 11, 2011, nr 3, s. 443-462
 19. Kuziak R.: Technologia ciągłego wyżarzania blach cienkich (Technology for continuous annealing of sheet). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 63, 2011, nr 3, s. 1-6
 20. Lis T., Nowacki K., Kania H.: Przesłanki wytwarzania staliw pod kątem jakości odlewów austenitycznych, Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 2011, nr 9, s. 720-723
 21. Macioł P., Zalecki W., Kuziak, R. Jakubowicz A.: Experimental investigations and numerical models of tool steel during semi-solid forming. Computer Methods in Materials Science. t. 11, 2011, nr 1, s. 141-147
 22. Marcisz J., Stępień J., Materniak J., Kaczmarek Z., Szałata D.: Technologie kształtowania plastycznego na zimno i obróbki cieplnej elementów stalowych stosowanych w przemyśle amunicyjnym (Technologies for cold forming and heat treatment of steel elements used in the ammunition industry). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 63, 2011, nr 1, s. 1-17
 23. Merder T., Pieprzyca J., Kania H., Ochab B., Wende R.: Analiza warunków pracy trzyżyłowej kadzi pośredniej z zastosowaniem techniki CFD. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 2011, nr 3, s. 224-227
 24. Miczka M., Szulc W.: Analiza reakcji na bodźce pomiędzy wybranymi rynkami z wykorzystaniem modelu VAR dla szeregów czasowych cen wyrobów stalowych w latach 1998-2011 (Impulse response analysis between selected markets using a VAR model for time series of prices of steel products in the years 1998-2011). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 63, 2011, nr 4, s. 52-61
 25. Miczka M.: Związki pomiędzy rozwojem gospodarczym a rozwojem systemu finansowego w nowoczesnych, wielorównaniowych modelach ekonometrycznych (Relationships between economic development and development of financial system in modern multi-equation econometricmodels). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 63, 2011, nr 3, s. 52-54
 26. Molenda R., Kuziak R.: Badanie wpływu parametrów profilu temperaturowego dla procesu wyżarzania ciągłego na właściwości mechaniczne blach cienkich ze stali DP (Examination of theimpact of temperature profi le parameters for continuous annealing process on mechanical properties of thin plates of DP steel). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 63, 2011, nr 2, s. 42-59
 27. Molenda R., Kuziak R.: Metaloznawcze podstawy kształtowania struktury i właściwości blach ze stali dp w procesie ciągłego wyżarzania (Physical metallurgy foundations of dp steel plates structure and properties formation in the process of continuous annealing). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 63, 2011, nr 2, s. 29-41
 28. Niesler M., Machulec B., Uchto A., Bednarski W.: Mechanizmy niszczenia i metodyka pobierania próbek wyłożenia ogniotrwałego wielkiego pieca (Mechanisms of destruction and methodology for sampling of blast furnace refractory lining). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 63, 2011, nr 1, s. 25-31
 29. Niesler M., Stecko J., Machulec B., Uchto A., Bednarski W.: Kumulacja szkodliwych związków z wyłożeniu ogniotrwałym garów i trzonów wielkich pieców. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 2011, nr 9, s. 718-720
 30. Nowak J., Svyetlichnyy D., Łach Ł., Pidvysotskyy V.: Rozwój modelu naprężenia uplastyczniającego opartego o zmienne wewnętrzne. Rudy i Metale Nieżelazne, t. 56, 2011, nr 11, s. 617-623
 31. Pacholski K., Więcek B., Wittchen W., Borecki M.: Wyznaczanie parametrów promiennych żużla stalowniczego do oceny jego właściwości metalurgicznych. Pomiary, Automatyka, Kontrola, t. 57, 2011, nr 10, s. 1245-1248
 32. Pidvysots’kyy V., Opara J., Wrożyna A., Zalecki W., Kuziak R.: Simulation of thermo-mechanical processes during hot forging and prediction of mechanical properties of products. Computer Methods in Materials Science, t. 11, 2011, nr 2, s. 229-236
 33. Płachta A., Kuc D., Woźniak D.: Badania plastyczności i struktury po odkształceniu na gorąco stali konstrukcyjnej wielofazowej. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, t. 78, 2011, nr 7, s. 539-543
 34. Płachta A., Kuc D., Woźniak D.: Badania plastyczności i struktury po odkształceniu na gorąco stali wysokowęglowej bainitycznej. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 2011, nr 10, s. 891-895
 35. Radwański K., Wiedermann J., Adamiec A., Gazdowicz J.: Wpływ przeróbki plastycznej na zimno w procesie wytwarzania super cienkich taśm ze stali X6Cr17 na ich właściwości mechaniczne i strukturę. Hutnik Wiadomości Hutnicze, 2011, nr 10, s. 864-869
 36. Różański P., Borecki M., Stecko J.: Przykłady wykorzystania programu komputerowego Fact-Sage w pracach badawczych z obszaru metalurgii żelaza i stali (Examples of use of computerprogram FactSage in research work in the area of iron and steel metallurgy). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 63, 2011, nr 3, s. 31-39
 37. Stankiewicz G.: Optymalizacja metod korekcji wpływów międzypierwiastkowych we fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej w zastosowaniu do analizy superstopów wieloskładnikowych.Część I (Optimization of the correction methods of interelement effects in X-ray fluorescence spectrometry analysis of multielement superalloys. Part 1). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 63, 2011, nr 2, s. 21-28
 38. Stecko J., Różański P.: Przykłady wykorzystania analizy termicznej w badaniach Instytutu Metalurgii Żelaza (Examples of using thermal analysis in research of the Institute for Ferrous Metallurgy). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 63, 2011, nr 1, s. 32-39
 39. Szulc W., Garbarz B., Paduch J.: Przebieg i wyniki restrukturyzacji przemysłu stalowego w Polsce (Realization and results of restructuring steel sector in Poland) . Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 63, 2011, nr 4, s. 40-51
 40. Szeliga D., Pietrzyk M., Kuziak R., Pidvysotskyy V.: Rheological model of Cu based alloys accounting for the preheating priori to deformation. Archives of Civil and Mechanical Engineering, t. 11, 2011, nr 2, s. 461-468
 41. Zielinski A., Dobrzański J., Sroka M.: Changes in the structure of VM12 steel after being exposed to creep conditions. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. t. 34, 2011, Issue 1, s. 7-14

Publikacje w innych czasopismach i materiałach konferencyjnych

 1. Borecki M., Mazur A., Stecko J., Wittchen W.: Zastosowanie termowizji w symulacji numerycznej i fizycznej w badaniach procesów hutniczych. IX Konferencja Termografia i Termometria w Podczerwieni, Ustroń Jaszowiec, 19-21.10.2011, s. 241-247
 2. Bulkowski L., Galisz U., Kania H., Barański J., Kudliński Z., Pieprzyca J.: Badania przemysłowe procesu filtracji stali. V Międzynarodowa Konferencja Ciągłe Odlewanie Stali, Krynica, 8-10.06.2011, s. 10-18
 3. Burdek M.: The Influence of Skin Passing on Surface Topography, Microstructure and Texture of Subsurface Layer of Steel Sheets. 10th International Conference on Technology of Plasticity ICTP 2011, Aachen (Germany), 25-30.09.2011, s. 31-36
 4. Burdek M.: Symulacja numeryczna walcowania taśm ze stali maraging oraz jej weryfikacja w warunkach linii do półprzemysłowej symulacji procesów wytwarzania stopów metali i wyrobów metalowych (LPS). V Konferencja Naukowa Procesy – Narzędzia – Materiały, Ustroń, 12-14.10.2011, s. 51-56
 5. Grajcar A., Kuziak R., Zalecki W.: Hot deformation characteristics of C-Mn-Al-Mo steels with and without Nb microaddition. 8th International Conference on Zinc and Zinc Alloy Coated Steel Sheet, Genova (Italy), 21-24.06. 2011, s. 189-196
 6. Hojny M., Głowacki M., Kuziak R., Zalecki W.: Development of Dedicated Computer System for Gleeble 3800 Thermo-Mechanical Simulator. Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists. IMECS 2011, Hong Kong, 16-18.03.2011, s. 1507-1512
 7. Kania H., Gawor J.: Wpływ gęstości zasypki krystalizatorowej na jakość powierzchni i mikrostrukturę stref y przypowierzchniowej wlewka ciągłego. V Międzynarodowa Konferencja Ciągłe Odlewanie Stali, Krynica, 8-10.06.2011, s. 62-70
 8. Kubecki M., Holtzer M., Grabowska B., Bobrowski A.: Development of method for identifi cation of compounds emitted during thermal degradation of binders used in foundry. Archives of Foundry Engineering, t. 11, 2011, Special Issue 3, s. 125-130
 9. Kuziak R.: Multi-scale characterization of the microstructural evolution during thermomechanical processing. Meform, 30.03-1.04.2011, Freiberg, s. 102-114
 10. Kuziak R., Skóra M., Opara J., Węglarczyk S., Pietrzyk M.: Wykorzystanie numerycznego modelowania cyklu kucia do oceny możliwości wytwarzania elementów łącznych ze stali bainitycznych. FiMM 2011, Jabłonna 19-21.05.2011. Prace Naukowe Mechanika, 2011, z.238, s. 101-106
 11. Macioł P., Zalecki W., Kuziak, R. Jakubowicz A., Węglarczyk S.: Experimental investigations and numerical modelling of 210Cr12 steel in semi-solid state. The 14th International Esaform Conference On Material Forming: Esaform 2011, AIP Conf. Proc., Belfast, 27-29.04.2011, t. 1353, s. 1045-1050
 12. Marcisz J., Stępień J., Materniak J., Kaczmarek Z., Szałata D., Garbarz B., Adamczyk M., Burian W.: Technologia produkcji łuski stalowej kalibru 30 mm w FPS Bolechowo. Problemy Mechatroniki, Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa, 2 (4), 2011, s. 109-120
 13. Marcisz J., Garbarz B., Burian W., Wiśniewski A.: New Generation Maraging Steel and High-Carbon Bainitic Steel for Armours. 26th International Symposium on Ballistics, Miami-Florida (USA), 12-16.09.2011, s. 1595-1606
 14. Nowacki K., Kania H., Lis T.: Hardness and mass density as the efficiency indicators in acoustic treatment of liquid steel. Materiały konferencyjne: 7th Winter Workshop on Molecular Acoustics, Relaxation and Calorimetric Methods, Szczyrk 28.2-1.03.2011
 15. Nowacki K., Kania H., Lis T., Oleksiak B.: Infl uence of acoustic treatment of liquid steel present in an ingot mould on axial segregation. Materiały konferencyjne: 7th Winter Workshop on Molecular Acoustics, Relaxation and Calorimetric Methods, Szczyrk 28.2-1.03.2011
 16. Pacholski K., Więcek B., Wittchen W., Borecki M.: Wyznaczanie parametrów promiennych żużla stalowniczego do oceny jego właściwości metalurgicznych. IX Konferencja Termografia i Termometria w Podczerwieni, Ustroń Jaszowiec, 19-21.10.2011, s. 189-190
 17. Wiedermann J., Derda W.: Wybrane aspekty ciągłego odlewania niskowęglowych stali z mikrododatkami niobu i tytanu. V Międzynarodowa Konferencja Ciągłe Odlewanie Stali, Krynica, 8-10.06.2011, s. 36-46
 18. Zdonek B., Szypuła I., Kozłowski J., Szczęch S.: Rafinacja pozapiecowa ciekłej stali do ciągłego sekwencyjnego odlewania z przeznaczeniem na wyroby o dużej czystości tlenkowej. V Międzynarodowa Konferencja Ciągłe Odlewanie Stali, Krynica, 8-10.06.2011, s. 162-169


Powrótwersja do druku