×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

2010 rok

Monografie

 1. Stankiewicz G.: Rozdział 1.7 – Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna w książce „Metody analitycznej spektrometrii atomowej”, ISBN 978-83-925269-6-4, Wydawnictwo Malamut, Warszawa, 2010

Publikacje w recenzowanych czasopismach z listy filadelfijskiej Instytutu Informacji Naukowej

 1. Burdek M., Miczka M.: Influence analysis of 3D roughness parameters on physical and technological properties of steel sheets. Steel Research Int., t. 81, 2010, nr 9, s. 710-712
 2. Garbarz B., Marcisz J.: Thermomechanical Processing of Al-Alloyed Structural Steel with Reduced Susceptibility to Copper Hot Brittleness. Steel Research Int., t. 81, 2010, nr 9, s. 58-61
 3. Macioł P., Gawad J., Kuziak R., Pietrzyk M.: Internal Variable and Cellular Automata-Finite Element Models of Heat Treatment. Int. Journal for Multiscale Computational Engineering, t. 8, 2010, nr 3, s. 267-286
 4. Pietrzyk M., Madej Ł., Kuziak R.: Optimal design of manufacturing chain based on forging for copper alloys with product properties being the objective function. CIRP Annals–Manufacturing Technology, 2010, nr 59, s. 319-322
 5. Rodak K., Radwański K.: Microstructure formation in austenitic steel after compression with oscillatory torsion test. Solid State Phenomena, t. 163, 2010, s. 110-113
 6. Rodak K., Radwański K.: Structural stability of Cu processed by severe plastic deformation method. Solid State Phenomena, t. 163, 2010, s. 114-117
 7. Rodak K., Radwański K., Molak R., Pakiela Z.: Studies of Cu after plastic deformation. Kovové Materiály – Metallic Materials, t. 48, 2010, nr 5, s. 313–319
 8. Krztoń H.: Quantitative phase composition of steelmaking dust from Polish steel industry. Solid State Phenomena, t. 163, 2010, s. 31-37

Publikacje w recenzowanych czasopismach zagranicznych lub polskich o zasięgu co najmniej krajowym

 1. Adamiec A., Radwański K., Wiedermann J., Stępień J.: Wpływ metody wytwarzania naroży kształtowych na taśmach walcowanych na zimno ze stali konstrukcyjnej na ich jakość (Impact of the methods of production of cold rolled structural steel strips with trimmed edges on their quality). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 161-167
 2. Borecki M.: Nowy materiał żużlotwórczy do regulowania zawartości MgO w żużlu stalowniczym (New slagforming material for MgO content control in steelmaking slag). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 180-184
 3. Burdek M.: Wpływ topografii i i powierzchni na właściwości technologiczne metalowych wyrobów płaskich (The infl uence of surface topography on technological properties of fl at products). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 244-249
 4. Burdek M., Stępień J., Wójtowicz W.: Zmodyfikowana technologia wytwarzania korpusów marszowych silników rakietowych. Problemy Mechatroniki, 2010, nr 1, s. 79-84
 5. Burian W., Garbarz B., Szade J.: Zastosowanie badań in situ i metod obliczeniowych do opisu kinetyki przemian fazowych w nowych gatunkach wysokowęglowych stali bainitycznych (Application of in situ investigations and computational methods in study of phase transitions kinetics in new grades of high carbon bainitic steels). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 129-135
 6. Dobrzański J.: Własności i struktura materiału oraz złączy spawanych z nowej stali 9% Cr –1,5% Mo z kobaltem na elementy części ciśnieniowej kotłów o parametrach nadkrytycznych pracujące w warunkach pełzania. Energetyka, listopad 2010; zeszyt nr XXI, s. 30-35
 7. Dobrzański J., Paszkowska H.: Sposób oceny stanu i przydatności do dalszej pracy materiału wężownic przegrzewaczy pary po eksploatacji w warunkach pełzania znacznie poza obliczeniowym czasem pracy. Energetyka, listopad 2010, zeszyt nr XXI, s. 35-39
 8. Dobrzański J., Paszkowska H., Kowalski B., Wodzyński J.: Diagnostyka elementów urządzeń energetycznych pracujących pod działaniem ciśnienia w podwyższonej temperaturze (Diagnostics of boiler pressure part components operating in creep conditions). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 33-41
 9. Dobrzański J., Radwański K.: Wpływ struktury stanu wyjściowego stali 7CrMoVTiB10-10(T24) na jakość wykonywanych złączy spawanych ścian szczelnych parownika kotłów o nadkrytycznych parametrach pracy. Energetyka, 2010, zeszyt nr XXI, s. 40-44
 10. Dobrzański J., Zieliński A., Pasternak J., Hernas A.: Doświadczenia z zastosowania nowych stali do wytwarzania elementów kotłów na parametry nadkrytyczne (Experiments with application of new steels in manufacturing of the components of boilers with supercritical parameters). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 51-60
 11. Furmanek J., Binczyk F., Gradoń P.: Wpływ parametrów obróbki cieplnej na kształtowanie mikrostruktury żeliwa ADI (Effect of post-weld treatment parameters on the microstructure of ADI cast iron). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 4, s. 5-14
 12. Garbarz B.: Granice rozwoju materiałów konstrukcyjnych na bazie żelaza (The limits of development of ironbased structural materials). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 14-21
 13. Gawor J., Woźniak D., Zalecki W.: Kształtowanie mikrostruktury i właściwości blach grubych ze stali konstrukcyjnej z zastosowaniem kompleksowej obróbki cieplno-plastycznej i regulowanego chłodzenia po walcowaniu (Shaping of the microstructure and mechanical properties of modern structural steel plates by means of thermo-mechanical treatment and controlled cooling after hot rolling). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 168-173
 14. Gawron M., Skowronek R., Niesler M., Stecko J.: Rozwój technologii procesów surowcowych w ArcelorMittal Poland S.A. (Development of primary processing technologies in ArcelorMittal Poland S.A.). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 174-179
 15. Głowacki M., Hojny M., Kuziak R., Zalecki W.: Wyznaczanie naprężenia uplastyczniającego stali w stanie półciekłym (Evaluation of fl ow stress of steel in semi solid state). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 156-160
 16. Grajcar A., Radwański K.: Wpływ obróbki cieplno-plastycznej na morfologię austenitu szczątkowego w stali wielofazowej typu C-Mn-Si-Al.-Nb-Ti. Hutnik Wiadomości Hutnicze, 2010, nr 8, s. 384-388
 17. Gronostajski Z., Kuziak R.: Metalurgiczne, technologiczne i funkcjonalne podstawy zaawansowanych wysokowytrzymałych stali dla przemysłu motoryzacyjnego (Metallurgical, technological and functional fundamentals of the advanced high-strength steels for automobile industry). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 22-26
 18. Grosman F., Tkocz M., Woźniak D.: Analiza stanów mechanicznych towarzyszących zamykaniu i spajaniu nieciągłości materiału w procesach przeróbki plastycznej (The analysis of mechanical states associated with closing and welding of material voids during plastic working). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 68-72
 19. Janiszewski J., Gacek J., Burdek M., Stępień J.: Badania dynamicznych właściwości mechanicznych stali stosowanych na korpusy (Tests of mechanical properties of casing steels at high strain rate conditions). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 118-123
 20. Kaczmarek Z., Materniak J., Szałata D., Marcisz J., Stępień J., Garbarz B., Adamczyk M.: Taśma amunicyjna do naboju kalibru 30 mm – podstawy technologii produkcji. Problemy Mechatroniki, 2010, nr 2, s. 73-80
 21. Kania H.: Zastosowanie kształtek żużlotwórczych w krystalizatorze urządzenia do ciągłego odlewania wlewków płaskich (Application of the slag shapes in the mould of continuous casting slab machine). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 194-200
 22. Kardas M., Szulc W.: Restrukturyzacja sektora stalowego w Polsce (Restructuring of the Polish steel industry). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 220–227
 23. Kubecki M.: Jakościowa i ilościowa identyfi kacja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebach pobranych z terenów położonych w sąsiedztwie hutniczych zakładów przemysłowych (Qualitative and quantitative analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons in soils from the neighbourhood of metallurgical industrial plants). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 3, s. 12-17
 24. Kubecki M.: Oznaczanie zawartości związków organicznych powstających w przemyśle metalowym (Determination of organic compounds formed in metal industry). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 213-219
 25. Kubiczek M., Burdek M., Gazdowicz J.: Analiza profi lowa GD OES składu chemicznego pokryć ze związków międzymetalicznych NiAl modyfi kowanych pierwiastkami szlachetnymi i reaktywnymi (GD OES profi le analysis of chemical composition of NiAl intermetallic compound coatings modifi ed by noble and reactive elements). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 3, s. 1-11
 26. Kubiczek M., Stankiewicz G., Gazdowicz J., Trojan A.: Badania składu chemicznego wieloskładnikowych stopów na osnowie niklu i kobaltu (Tests of chemical composition of multicomponent nickel and cobalt-based alloys). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 265-270
 27. Kuziak R., Pidvysotsk’yy V., Pietrzyk M.: Selection of the thermomechanical processing parameters of CuCr forgings. Computer Methods in Materials Science, t. 10, 2010, s. 181-189
 28. Kuziak R., Zalecki W., Pietrzyk M.: Matematyczne modelowanie hartowności bainitycznej (Mathematical modeling of bainitic hardenability). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 27-32
 29. Marcisz J., Mazur A., Adamczyk M.: Modyfi kacja struktury w celu poprawy plastyczności warstwy przypowierzchniowej stalowych wlewków ciągłych metodą kontrolowanego chłodzenia natryskowego (Controlled spray cooling used for structure modifi cation and improvement of plasticity of near-to-surface layer of continuously cast steel billet). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 83–89
 30. Materniak J., Stępień J., Kaczmarek Z.: Osiągnięcia badawcze i technologiczne w zakresie produkcji nowoczesnej amunicji spełniającej standardy NATO (Technological and research issues in production of modern ammunition complying with NATO standards). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 105-109
 31. Mazur A., Kuziak R., Zalecki W., Łapczyński Z., Molenda R.: Zastosowanie metod symulacji fizycznej i matematycznego modelowania do przewidywania powstawania wad wlewka w procesie ciągłego odlewania stali (Application of physical simulation and mathematical modelling for prediction the occurrence of defects during continuous casting of steel). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 150-155
 32. Molenda R., Kuziak R., Pidvysotsk’yy V., Pietrzyk M.: Symulacja fi zyczna i modelowanie numeryczneprocesów walcowania i wyżarzania ciągłego taśm ze stali DP (Physical simulation and mathematical modeling of rolling and continuous annealing of DP strips). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 136-141
 33. Niesler M., Stecko J.: Recykling zaolejonych odpadów żelazonośnych w procesie spiekania (Recycling of ironbearing, oiled waste material in sinter process). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 189-193
 34. Niesler M.: Nowatorska technologia zagospodarowania odpadów pochodzących z metalurgii żelaza i stali. Ecomanager Przemysł–Biznes–Środowisko, 2010, nr 3, s. 24-27
 35. Niesler M.: Nowe techniki BAT pojawiające się w metalurgii żelaza i stali (New best available techniques in production of iron and steel). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 4, s. 1-4
 36. Niżnik B., Pietrzyk M.: Zastosowanie modelu numerycznego do analizy przemysłowego procesu walcowania prętów (The use of numerical model for analysis of the industrial bar rolling process). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 4, s. 15-20
 37. Opara J.: Metoda automatów komórkowych – zastosowanie w modelowaniu procesów przemian fazowych (Cell automata method – use in modelling phase transformations). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 4, s. 21-34
 38. Paduch J.: Podsumowanie seminarium „Stal dla nowoczesnego społeczeństwa – technologie i wyroby” (Summary of the seminar „Steel for modern society – processes and products”). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 2, s. 8-10
 39. Paduch J.: Badania Instytutu Metalurgii Żelaza na potrzeby gospodarki (Research activity of Instytut Metalurgii Żelaza as a response to industry demand). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 7-13
 40. Pogorzałek J., Różański P.: Utylizacja żużli stalowniczych (Steelmaking slags utilization). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 281-285
 41. Pogorzałek J., Różański P.: Wytwarzanie ciekłej stali spełniającej wymagania współczesnych odlewów (Production of liquid steel meeting the requirements of contemporary casts). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 271-276
 42. Rauch Ł., Kuziak R., Gierulski B., Pietrzyk M.: Hybrydowe systemy wspomagania projektowania technologii przetwórstwa metali (Hybrid expert systems dedicated to support of technology design in metal forming processes). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 142-149
 43. Rębiasz B., Garbarz B., Szulc W.: Ocena trafności opracowanych w okresie 1990–2009 prognoz jawnego zużycia stalowych wyrobów hutniczych w Polsce (Evaluation of the accuracy of forecasts of steel products apparent consumption in Poland developed in the period of 1990-2009). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 233-239
 44. Rębiasz B., Garbarz B., Szulc W.: Statystyczna analiza jawnego zużycia stalowych wyrobów hutniczych w Polsce. Hutnik Wiadomości Hutnicze, 2010, nr 1, s. 3-8
 45. Rębiasz B., Garbarz B., Szulc W.: Sytuacja na rynku wyrobów hutniczych – analiza i prognozy.Hutnik Wiadomości Hutnicze, 2010, nr 11, s. 623-631
 46. Różański P., Pogorzałek J.: Utylizacja katalizatorów niklowo-molibdenowych z wykorzystaniem procesu pirometalurgicznego (Utilization of nickel-molybdenum catalysts by a pyrometallurgical process). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 201-206
 47. Schwedler A.: Instytut Metalurgii Żelaza w ostatnim pięcioleciu (Instytut Metalurgii Żelaza inthe recent 5-years period). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 2, s. 3-7
 48. Sińczak J., Burdek M.: Modelowanie numeryczne kucia zmodyfi kowanego kształtu wsadu na obręcze kolejowe (Numerical modelling of die forging of modifi ed stock shape for railway wheel tyres). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 99–104
 49. Skupień P., Radwański K., Gazdowicz J., Arabasz S., Wiedermann J., Szala J.: Mikrostruktura nadstopu kobaltu MAR M509 w stanie lanym i po obróbce cieplnej (Microstructure of MAR M509 cobalt-based superalloy in as-cast conditions and after heat treatment). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 259-264
 50. Spiewok W., Stankiewicz G., Kwoka A.: Wkład Laboratorium Analiz Chemicznych Instytutu Metalurgii Żelaza w rozwój certyfikowanych materiałów odniesienia (The contribution of Chemical Analyses Laboratory of the Institute for Ferrous Metallurgy in development of the certifi ed reference materials). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 277-280
 51. Stecko J., Niesler M.: Ocena wpływu granulowania podziarna koksiku na parametry procesu spiekania i emisje spalin (Assessment of the impact of undersize coke breeze on sintering process parameters and exhaust gas emissions). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 185-188
 52. Stecko J., Niesler M., Skowronek R., Badora R., Pawlik M.: Poprawa efektywności ekonomicznej procesu spiekania poprzez zastąpienie części koksiku antracytem. Hutnik Wiadomości Hutnicze, 2010, nr 9, s. 445-447
 53. Szulc W., Garbarz B.: Polska Platforma Technologiczna Stali w europejskiej i polskiej przestrzeni badawczej (Polish Steel Technology Platform in European and Polish research area). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 228-232
 54. Wittchen W.: Wykorzystanie techniki termowizyjnej w hutnictwie żelaza i stali (Application of thermovision technique in the iron and steel industry). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 250-254
 55. Wójtowicz W., Stępień J., Marcisz J.: Zastosowanie w Zakładach Metalowych MESKO nowoczesnych stali w wyrobach spełniających standardy NATO (Application of modern steels for products complying with natostandards in Zakłady Metalowe MESKO). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 124-128
 56. Woźniak D., Garbarz B.: Linia do półprzemysłowej symulacji procesów wytwarzania stopów metali i wyrobów metalowych (The line for semi-industrial simulation of manufacturing of metal alloys and products). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 61-67
 57. Wrożyna A., Kuziak R.: Matematyczne modelowanie galvannealingu blach karoseryjnych w linii cynkowania zanurzeniowego (Mathematical modelling of hot-dip galvannealing process of steel sheets). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 255-258
 58. Zdonek B., Szypuła I.: Zmniejszanie emisji CO2 w procesie elektrostalowniczym poprzez stosowanie alternatywnych materiałów nawęglających we wsadzie (CO2 mitigation in EAF process by use of alternative carburizers in the charge). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 207-212
 59. Zieliński A.: Ocena trwałości eksploatacyjnej niskostopowych staliw Cr-Mo-V w skróconych i długotrwałych próbach pełzania. Energetyka; 2010, zeszyt nr XXI, s. 145-148
 60. Zieliński A., Dobrzański J., Wodzyński J.: Ocena trwałości elementów części ciśnieniowej kotłów energetycznych w procesie dopuszczania do eksploatacji poza obliczeniowy czas pracy (Assesment of durability of the components of pressure part of power boilers in the process of approval of the operations beyond the service life). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 42–50
 61. Żak A, Burian W.: Stanowisko badawcze do odlewania masywnych stopów amorfi cznych (Experimental unit for casting of bulk amorphous alloys). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 4, s. 35-39
 62. Żak A., Garbarz B.: Krótkotrwałe hartowanie wyrobów stalowych bezpośrednio po przeróbce plastycznej na gorąco (Short time quenching of steel products directly after hot working). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 62, 2010, nr 1, s. 90-98

Publikacje w innych czasopismach i materiałach konferencyjnych

 1. Burdek M., Stępień J., Wójtowicz W.: Zmodyfikowana technologia wytwarzania korpusów marszowych silników rakietowych. VIII Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa – Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa, Pułtusk, 6-8.10.2010, s. 106-111
 2. Garbarz B., Marcisz J., Adamczyk M., Wiśniewski A.: Ultrahigh – strength nanostructured steel for armours. VIII Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa – Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa, Pułtusk, 6-8.10.2010, s. 276–285
 3. Garbarz B., Marcisz J., Burian W.: Ultrawytrzymałe stale maraging i nanostrukturalne stale bainityczne nowej generacji. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej, Politechnika Częstochowska, Częstochowa, 21.05.2010, s. 207-2010
 4. Dobrzański J.: Struktura i własności nowych stali bainitycznych i martenzytycznych. Uwarunkowania prawne i techniczne budowy i modernizacji kotłów energetycznych. Materiały Seminarium UDT Gliwice, 17.11.2010, referat zamawiany
 5. Dobrzański J., Pasternak J., Zieliński A.: Evaluation of base material and welded joints designated for membrane wall components made from low-alloy steels in large boilermaker conditions. 9th Liege Conference on Materials for Advanced Power Engineering, Liege (Belgia),27-29.09.2010
 6. Dobrzański J., Pasternak J., Zieliński A.: Properties of thick welded joints on superheater collectors made from new generation high alloy martensitic creep-resisting steels for supercritical parameters. 9th Liege Conference on Materials for Advanced Power Engineering, Liege (Belgia) 27-29.09.2010
 7. Dobrzański J., Pasternak J., Zieliński A.: Welded joints on superheater collectors made from new generation 9-12%Cr martensitic creep-resisting steels. Properties, experience, application”.2nd International Conference: Super-High Strength Steels, Peschiera del Garda (Włochy), 17-20.10.2010
 8. Dobrzański J., Paszkowska H., Zieliński A.: Welded repair joints of boiler steels following operation in creep conditions exceeding the design time of operation. 9th Liege Conference on Materials for Advanced Power Engineering, Liege (Belgia), 27-29.09.2010
 9. Dobrzański J., Zieliński A., Fudali S.:Wpływ struktury stanu wyjściowego i warunków spawania stali 7CrMoVTiB10-10 na jakość wykonywanych złączy spawanych gazoszczelnych ścian rurowych kotłów o nadkrytycznych parametrach pracy. Konferencja Spawalnicza Powerwelding 2010, Ustroń, 9-10.09.2010, referat zamawiany
 10. Dobrzański J., Zieliński A., Pasternak J.: Materiał oraz złącza spawane z martenzytycznych stali 9-12% na elementy części ciśnieniowej kotłów o parametrach nadkrytycznych pracujące w warunkach pełzania. Konferencja Spawalnicza Powerwelding 2010, Ustroń, 9-10.09.2010, referat zamawiany
 11. Kaczmarek Z., Materniak J., Szałata D., Marcisz J., Stępień J., Garbarz B., Adamczyk M.: Taśma amunicyjna do naboju kalibru 30 mm – podstawy technologii produkcji. VIII Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa – Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa, Pułtusk, 6-8.10.2010, s. 430-436
 12. Kubiczek M.: Analiza pokryć ze związków międzymetalicznych NiAl modyfi kowanych pierwiastkami szlachetnymi i reaktywnymi techniką optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem jarzeniowym. Analityka Hutnicza i Przemysłowa 2010, Valtice (Czechy), 19-23.04.2010
 13. Kubecki M.: Jakościowa i ilościowa identyfi kacja związków organicznych zawartych w glebach na terenach położonych w sąsiedztwie zakładów przemysłowych. Analityka Hutnicza i Przemysłowa 2010, Valtice (Czechy), 19-23.04.2010
 14. Maciej A., Piotrowski J., Nawrat G., Simka W., Radwański K., Gazdowicz J.: Wytwarzanie bezchromianowych powłok konwersyjnych na galwanicznych powłokach stopowych cynk-kobalt, Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.09.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice, Zakład Wydawniczy Chempres SITPChem, 2010, s. 265 (Chemik, 2010, nr 9, suplement)
 15. Marcisz J., Garbarz B., Adamczyk M., Wiśniewski A.: New generation maraging steels for armours. South African Ballistics Organization SABO Symposium, 21-22.09.2010, Overberg Test Range, South Africa (materiały konferencyjne w postaci elektronicznej)
 16. Marcisz J., Stępień J., Materniak J., Kaczmarek Z., Szałata D., Garbarz B., Adamczyk M., Burian W.: Technologia produkcji łuski stalowej kalibru 30 mm w FPS Bolechowo. VIII Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa – Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa, Pułtusk, 6-8.10.2010, s. 651-661
 17. Niżnik B., Pietrzyk M.: Model przemiany fazowej dla stali z mikrododatkiem niobu. XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej, AGH, Kraków – Krynica 28.09–1.10.2010, s. 374–379
 18. Palus R., Woźniak D., Gawor J., Hadasik E.: Zależność pomiędzy strukturą a odkształcalnością stali austenitycznych typu TWIP. XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków – Krynica 28.09–1.10.2010, s. 411-414
 19. Paszkowska H., Zieliński A.: Ocena przydatności niskostopowej stali 7Cr MoVTiB10-10(P24) do eksploatacji w kotłach o nadkrytycznych parametrach pracy. XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków – Krynica 28.09–1.10.2010, s. 71-75
 20. Simka W., Nawrat G., Żak J., Szade J., Winiarski A., Radwański K., Gazdowicz J.: Polerowanie elektrolityczne i pasywacja anodowa stopu Ti13Nb13Zr. 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice, Zakład Wydawniczy CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 135 (Chemik 2010, nr 9, suplement)
 21. Spiewok W.: Nowe możliwości produkcji wzorców składu chemicznego w IMŻ. Analityka Hutnicza i Przemysłowa 2010; Valtice (Czechy), 19-23.04.2010
 22. Stankiewicz G., Kubiczek M.: Analiza składu chemicznego stopów niklu drugiej i trzeciej generacji dla potrzeb przemysłu lotniczego. Analityka Hutnicza i Przemysłowa 2010; Valtice (Czechy), 19-23.04.2010
 23. Stępień J., Marcisz J., Garbarz B., Burdek M., Kaczmarek Z., Szałata D., Materniak J.: Technologia wykonania prototypowej partii korpusów rakietowych kalibru 227 mm. VIII Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa – Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa, Pułtusk, 6-8.10.2010, s. 869-877
 24. Stępień J., Marcisz J., Garbarz B., Burdek M., Moskalewicz M., Wójtowicz W., Patek A., Materniak J.: Korpusy startowych silników rakietowych ze stali „maraging”. VIII Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa – Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa, Pułtusk, 6-8.10.2010, s. 878-886
 25. Szulc W., Grosman F.: Transition of Polish steel sector in the years 1989-2010. MEFORM 2010, Freiberg (Niemcy), 24-26.03.2010, s. 307-316
 26. Więcek M., Strakowski R., Więcek B., Olbrycht R., Świątczak T., Wittchen W., Borecki M.: Estimation of steel slag parameters using thermal imaging and neural networks classifi cation. 10th International Conference on Quantitative Infrared Thermography, Quebec City (Kanada), 27-30.07.2010
 27. Wiedermann J., Śmieja-Król B.: Authigenic minerals in the Bagno Bruch mire (Southern Poland) contaminated by trace metals through atmospheric deposition. The 1st International Conference, Contemporary Problems of Geochemistry, Kielce, 27-30.09.2010