×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

2012 rok

Monografie

 1. Kuziak R., Pietrzyk M.: Modelling phase transformations in steels. Part II, Chapter 6. W: Microstructure evolution in metal forming process. Praca zbiorowa pod redakcją Lin J., Balint D., Pietrzyk M.: 2012. Woodhead Publishing in Materials. s.145-179
 2. Niesler M., Oleksiak B.: Oddziaływanie przemysłu na środowisko naturalne, Część I. Hutnictwo żelaza i stali. Monografia nr 1. 2012, Prace IMŻ, 203 s.
 3. Niesler M.: Rola ziarnistości koksu w procesie wielkopiecowym. Monografia nr 2, 2012, Prace IMŻ, 147 s.
 4. Głowacki M., Hojny M., Kuziak R.: Komputerowo wspomagane badania właściwości mechanicznych stali w stanie półciekłym, Wydawnictwo AGH, 2012, 138 s.

Publikacje w recenzowanych czasopismach z listy filadelfijskiej Instytutu Informacji Naukowej

 1. Ambrozinski M., Niechajowicz A., Gronostajski Z., Kuziak R., Chorzępa W., Pietrzyk M.: Numerical simulation of manufacturing of the crash box made of DP steel. Steel Research International, spec. edition Metal Forming Conf., 2012, s.1291-1294
 2. Bulkowski L., Galisz U., Kania H., Kudliński Z., Pieprzyca J., Barański J.: Badania przemysłowe procesu filtracji stali. Archives of Metallurgy and Materials, t.57, 2012, Issue 1, s.363-370
 3. Derewnicka D., Dłużewski P., Spyra M., Krztoń H: Optimization of structure and magnetic properties of NdFeBTi nanocomposite magnets. Solid State Phenomena t.186, 2012, s.206-211
 4. Derda W., Wiedermann J.: Some aspects of continuous casting of low carbon microalloyed steels with niobum and titanium. Archives of Metallurgy and Materials, t.57, 2012, Issue 1, s.303-310
 5. Grajcar A., Kuziak R.: Dynamic recrystallization behavior and softening kinetics in 3Mn-1.5Al TRIP steels. Advanced Materials Research, t.287-290, 2011, s.330-333
 6. Grajcar A., Kuziak R.: Effects of Nb microaddition and thermomechanical treatment conditions on hot-deformation behavior and microstructure of Mn-Al TRIP steels. Advanced Science Letters t.15, 2012, nr 1, s.332-336
 7. Grajcar A., Kuziak R.: Softening kinetics in Nb-microalloyed TRIP steels with increased Mn content. Advanced Materials Research, t.314-316, 2011, s.119-122
 8. Grajcar A., Kuziak R., Zalecki W.: Third generation of AHSS with increased fraction of retained austenite for the automotive industry. Archives of Civil and Mechanical Engineering, t.12, 2012, nr 3, s.334-341
 9. Kania, H., Gawor J.: Impact of mould powder density on surface quality and near-surface zone microstructure of cast slab. Archives of Metallurgy and Materials. t.57, 2012, nr 1, s.339-345
 10. Kania H., Nowacki K.: Impact of mould powder on slab lubrication. Archives of Metallurgy and Materials, t.57, 2012, nr 4, s.981-986
 11. Kępa J., Golański G., Zieliński A., Brodziak-Hyska A.: Precipitation process in VM12 steel after ageing at 650oC temperature. JVE Journal of Vibroengineering, 2012, nr 14, s.147-150
 12. Kuziak R., Zygmunt T.: New method of rail head hardening of standard-gauge rails for improved wear and damage resistance. Steel Research International, t.84, 2012, nr 1, s.13-19
 13. Niżnik B., Kuziak R., Pietrzyk M.: Validation of a Model of Plastic Deformation of Niobium Microalloyed Steels in the Two-Phase Temperature Region. Steel Research International, t.83, 2012, Issue 8, s.743-757
 14. Svyetlichnyy D.S., Nowak J., Łach Ł., Pidvysotskyy V.: Numerical simulation of flow stress by internal variables model. Steel Research International, spec. edition Metal Forming Conf., 2012, s.1155-1158
 15. Zawisza B., Skorek R., Stankiewicz G., Sitko R.: Carbon nanotubes as a solid sorbent for the preconcentration of Cr, Mn,Fe, Co, Ni, Cu, Zn and Pb prior to wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry. Talanta, t.99, 2012, s.918-923
 16. Zdonek B., Szypuła I., Kozłowski J., Szczęch S.: Secondary steel refining for continuous sequence bloom casting for high oxide cleanness final products. Archives of Metallurgy and Materials, t.57, 2012, Issue 1, s.347-353

Publikacje w recenzowanych czasopismach zagranicznych lub polskich o zasięgu co najmniej krajowym

 1. Borecki M.: Numeryczna symulacja roztapiania drutów aluminiowych wprowadzanych do ciekłej stali (Numerical simulation of aluminium wire melting during introducing to liquid steel). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.64, 2012, nr 1, s.179–183
 2. Bulkowski L., Galisz U., Pogorzałek J., Stecko J., Mazur A., Gawor J.: Wytapianie i odlewanie w próżniowym piecu indukcyjnym wlewków stalowych przeznaczonych na materiał badawczy do symulacji fizycznych w skali półprzemysłowej (Melting and casting in vacuum induction furnace of steel ingots used as stock material for physical simulations in semi-industrial scale). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.64, 2012, nr 1, s.118–128
 3. Burdek M.: Modelowanie numeryczne procesu zgniatania obrotowego tulei ze stali maraging (Numerical modelling of flow forming of maraging steel tube blank). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.64, 2012, nr 1, s.175–178
 4. Burdek M.: Właściwości technologiczne blach po różnych rodzajach obróbki strumieniowo-ściernej (Technological properties of steel sheets after different types of vapour blasting). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.64, 2012, nr 4, s.23–26
 5. Burdek M.: Wpływ rodzaju obróbki strumieniowo-ściernej na topografię powierzchni blach stalowych (The effect of the type of vapour blasting on surface topography of steel plates). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.64, 2012, nr 3, s.36–40
 6. Dobrzański J., Zieliński A.: Wpływ długotrwałego wyżarzania w temperaturze pracy na zmianę własności i struktury materiału rodzimego i obwodowych złączy spawanych stali 7CrMoVTiB10-10 na elementy kotłów o nadkrytycznych parametrach pracy. Energetyka, Zeszyt tematyczny nr XXIV , listopad 2012 s.15-21
 7. Garbarz B., Burian W., Marcisz J., Wiśniewski A.: The nano-duplex NANOS-BA steel for application in construction of armours. Problemy Mechatroniki, Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa, 2012, nr 4(10), s.7-22
 8. Garbarz B., Woźniak D., Burian W., Niżnik B., Palus R.: Opracowanie podstaw przemysłowej technologii wytwarzania blach z supertwardej wysokowęglowej stali bainitycznej z zastosowaniem metody półprzemysłowej symulacji (Development of industrial technology of plate production from ultra-hard high-carbon bainitic steel with the use of semi-industrial simulation method). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.64, 2012, nr 1, s.129–137
 9. Garbarz B.: Planowane cele i osiągnięte wyniki projektu: „Opracowanie podstaw przemysłowych technologii kształtowania struktury i właściwości wyrobów z metali i stopów z wykorzystaniem symulacji fizycznej i numerycznej” (Planned objectives and attained results of the project: ”Development of basic knowledge for industrial technologies of metal and alloy products microstructure and properties formation using numerical and physical simulation methods”). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.64, 2012, nr 1, s.5–16
 10. Gawor J., Woźniak D.: Opracowanie technologicznych podstaw wytwarzania blach grubych wysokowytrzymałych do zastosowań w niskich temperaturach (Development of technological basis for manufacturing of high-strength metal plates for applications at low temperatures). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.64, 2012, nr 3, s.27–35
 11. Kania H., Pieprzyca J.: Modelowanie fizyczne mieszania ciekłej stali gazami obojętnymi w trójwylewowej kadzi pośredniej urządzenia COS (Physical modelling of inert gas stirring of liquid steel in three-outlet tundish of continuous casting machine). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.64, 2012, nr 2, s.8–13
 12. Knapiński M., Dembiczak T., Sawicki S., Garbarz B.: Analiza zjawiska rekrystalizacji dynamicznej austenitu w wysokowęglowej stali stopowej za pomocą symulacji fizycznych procesu walcowania. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, t.79, 2012, nr 12, s.920-923
 13. Kuziak R., Pidvysots’kyy V., Zalecki W., Molenda R., Łapczyński Z.: Symulacja numeryczna i symulacja fizyczna w skali laboratoryjnej zmian mikrostruktury austenitu w procesie walcowania blach ze stali konstrukcyjnej wielofazowej (Numerical and physical simulation in laboratory scale of microstructural changes in austenite during rolling of constructional multi-phase steel plate). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.64, 2012, nr 1, s.17–23
 14. Kuziak R., Żak A., Woźniak D., Grodzicki M., Nawrot J., Rotkegel M.: Odrzwia obudowy chodnikowej ze stali II generacji (Second-generation steel set of mine roadway support). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.64, 2012, nr 4, s.4–17
 15. Marcisz J., Garbarz B., Adamczyk M., Stępień J.: Kinetyka wydzielania oraz właściwości stali maraging po krótkotrwałym starzeniu (Precipitation kinetics and properties of maraging steel after short-time ageing). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.64, 2012, nr 4, s.18–22
 16. Marcisz J., Garbarz B., Adamczyk M.: Opracowanie podstaw przemysłowej technologii wytwarzania wyrobów ze stali konstrukcyjnej superdrobnoziarnistej z zastosowaniem metody półprzemysłowej symulacji (Development of basic parameters of industrial technology for manufacturing of ultra-fine grained structural steel products using semi-industrial method of simulation). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.64, 2012, nr 1, s.138–145
 17. Marcisz J, Garbarz B., Adamczyk M., Wiśniewski A.: New nano-precipitates hardened steels of wide range of strength and toughness and high resistance to piercing with projectile. Problemy Mechatroniki, Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa, 2012, nr 4(10), s.39-54
 18. Miczka M.: Metody oceny ryzyka rynkowego i możliwości ich zastosowań w przedsiębiorstwach przemysłowych (Market risk assessment methods and possibilities of their application in industrial enterprises). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.64, 2012, nr 4, s.35–38
 19. Niesler M., Machulec B.: Alkalia w ogniotrwałym wyłożeniu węglowym i mikroporowatym wielkich pieców (Alkalis in the blast furnace carbon and microporous refractory lining). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.64, 2012, nr 3, s.41–45
 20. Niesler M.: Wykorzystanie popiołów z energetyki i mułów węglowych  do produkcji brykietów ze szlamów konwertorowych (The use of power plant ashes and coal slurries for production of bof sludge briquettes). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.64, 2012, nr 3, s.46–54
 21. Nowacki K., Kania H.: Efekty obróbki akustycznej ciekłej stali we wlewnicy (Effects of acoustic treatment of liquid steel in mould). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.64, 2012, nr 2, s.14–17
 22. Opara, J., Jabłoński G., Rudzki D, Pietrzyk M.: Modelowanie metodą automatów komórkowych cyklu przemian fazowych w stalach. Hutnik - Wiadomości Hutnicze, t.79, 2012, s.447-451
 23. Opara, J., Kuziak R., Chen H., van der Zwaag S.: A two-dimensional CA model to simulate microstructure development and carbon redistribution during the phase transformation of austenite to ferrite using realistic angular starting microstructures. Computer Methods in Materials Science, 2012, nr 12, s.207-217
 24. Opiela M., Zalecki W., Grajcar A.: Influence of plastic deformation on CCT-diagrams of new-developed microalloyed steel. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, t. 51, 2012, nr 2, s.78-89
 25. Ostrowska-Popielska P., Sorek A.: Przegląd i wstępny dobór technologii odzysku cynku ze szlamów i pyłów stalowniczych (Review and preliminary selection of technology for recovery technology of zinc from steelmaking sludge and dust). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.64, 2012, nr 4, s.39–46
 26. Paduch J.: Podsumowanie obrad II Otwartego Seminarium Naukowego „Symulacja numeryczna i fizyczna w rozwoju wyrobów i technologii przemysłu stalowego” (Summary of the Seminar „Numerical and physical simulation in steel products and steel technologies development”). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.64, 2012, nr 1 Dodatek, s.3–8
 27. Pietrzyk M., Kuziak R.: Numerical simulation controlled cooling of rails as a tool for optimal design of his process. Computer Methods in Materials Science, t.12, 2012, nr 4, s.233-243
 28. Radwański K., Wiedermann J., Adamiec A., Gazdowicz J.: Struktura i właściwości mechaniczne super cienkich taśm ze stali odpornych na korozję wytwarzanych w procesie walcowania na zimno (The structure and mechanical properties of super thin strips made of stainless steels manufactured in cold rolling process). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.64, 2012, nr 4, s.27–34
 29. Radwański K., Wiedermann J., Adamiec A., Gazdowicz J.: Wpływ parametrów obróbki cieplnej taśm ze stali X6Cr17 na ich właściwości mechaniczne i strukturę (The effect of heat treatment parameters of X6Cr17 steel strips on their mechanical properties and structure). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.64, 2012, nr 2, s.2–7
 30. Rauch Ł., Gołąb R., Kuziak R., Pidvysots’kyy V., Pietrzyk M.: Zastosowanie komputerowego systemu eksperckiego do projektowania technologii walcowania na gorąco blach w LPS (Application of the expert computer system to design the hot strip rolling technology in the LPS line). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.64, 2012, nr 1, s.104–109
 31. Rębiasz B., Szulc W.: Rynek stalowych wyrobów hutniczych w Polsce. Innowacje w materiałach przemysłowych i technologiach, 2012, nr 3 s. 6–11
 32. Rębiasz B., Szulc W.: Wykorzystanie metod eksploracji danych do długookresowego prognozowania popytu na rynku dóbr przemysłowych. Hutnik - Wiadomości Hutnicze, t.79. 2012, nr 6, s.427-433
 33. Różański P., Borecki M., Szypuła I.: Wykorzystanie programu factsage w projektowaniu stalowniczych żużli kadziowych (Application of factsage software for designing of steelmaking ladle slags). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.64, 2012, nr 1, s.184–187
 34. Sorek A., Borecki M., Ostrowska-Popielska P.: Wybrane odpady tworzyw sztucznych jako źródła paliw alternatywnych w przemyśle metalurgicznym (Selected plastic waste as a source of alternative fuels in the metallurgical industry). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.64, 2012, nr 4, s.47–57
 35. Sorek A., Ostrowska-Popielska P.: Charakterystyka zanieczyszczeń pyłowo-gazowych emitowanych podczas wytapiania stali w łukowych piecach elektrycznych (Characteristic of gaseous and dust pollutions emitted during steelmaking in electric arc furnace). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.64, 2012, nr 2, s.23–27
 36. Sorek A., Ostrowska-Popielska P.: Rola zasypek krystalizatorowych w procesie ciągłego odlewania stali (The role crystallization of mould powders used in the continuous casing of steel). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.64, 2012, nr 2, s.18 22
 37. Sroka M., Zieliński A.: Matrix replica method and artificial neural networks as a component of condition assessment of materials for the power industry. Archives of Materials Science and Engineering, t. 58, 2012, nr 2 (December), s.130-136
 38. Stecko J., Różański P., Niesler M.: Zastosowanie analizy termicznej w metalurgii żelaza. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, t.79, 2012, nr 12, s.849–851
 39. Stecko J., Różański P., Zalecki W.: Zastosowanie analizy termicznej do symulacji zjawisk w procesach metalurgicznych (Application of thermal analysis to simulate the phenomena in metallurgical processes). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.64, 2012, nr 1, s.161–168
 40. Stępień J., Marcisz J., Garbarz B., Burdek M., Kaczmarek Z., Szałata D., Materniak J.: Technologia wykonania prototypowej partii korpusów rakietowych kalibru 227 mm. Problemy Mechatroniki, Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa, 2012, nr 1(7), s.91-100
 41. Stępień J., Marcisz J., Garbarz B., Burdek M., Wojtowicz W., Patek A., Materniak J.: Korpusy startowych silników rakietowych ze stali „maraging”. Problemy Mechatroniki, Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa, 2012, nr 2(8), s.99 107
 42. Светличный Д.С., Новак Дж., Лач Л., Подвысоцкий В.Т.: Модель разупрочнения с рекристаллизацией и восстановлением. Обработка материалов давлением: Сб. науч. Тр., 2012, № 2 (31), s.3-10
 43. Svyetlichnyy D., Nowak J., Pidvysotskyy V.: Model mięknięcia z rekrystalizacją statyczną i zdrowieniem, Hutnik - Wiadomości Hutnicze, t.79, 2012, nr 8, s.703-707
 44. Wittchen W., Mazur A.: Metoda termowizji jako narzędzie pomocnicze w procesach symulacji numerycznej (Thermovision method as a supportive tool for numerical simulation processes). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.64, 2012, nr 1, s.188–191
 45. Woźniak D., Burdek M., Gawor J., Adamczyk M., Palus R.: Opracowanie metodyki półprzemysłowej symulacji walcowania na gorąco i obróbki cieplnoplastycznej blach i prętów z zastosowaniem modułu B–LPS obejmującego jednoklatkową walcarkę nawrotną oraz urządzenia pomocnicze i sterująco-rejestrujące (Development of methodology of semi-industrial simulation of hot rolling and thermo-mechanical treatment of plates and bars in the module B-LPS comprising  one-stand reversing mill, auxiliary devices and controlling-recording systems). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.64, 2012, nr 1, s.110–117
 46. Woźniak D., Garbarz B.: Założenia technologiczne i konstrukcyjne budowy modułu LPS do półprzemysłowej symulacji walcowania na gorąco i obróbki cieplnoplastycznej taśm cienkich i prętów drobnych (Technological and constructional  foredesign of LPS module for semi-industrial simulation of hot rolling and thermo-mechanical treatment of strip and bars). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.64, 2012, nr 1, s.154–160
 47. Woźniak D., Niewielski G., Kuc D.: Półprzemysłowa technologia walcowania z obróbką cieplno-plastyczną i regulowanym chłodzeniem elementów konstrukcyjnych pojazdów mechanicznych ze stali typu Mn-Al. Hutnik - Wiadomości Hutnicze, t.79, 2012, nr 8, s.662-667
 48. Wrożyna A., Kuziak R.: Opracowanie technologii produkcji odkuwek dla przemysłu motoryzacyjnego ze stali węglowych i średniostopowych z zastosowaniem regulowanej obróbki cieplno-plastycznej i przyspieszonego-kontrolowanego chłodzenia po kuciu (Development of technology for manufacturing of carbon and medium-alloy steel forgings for the automotive industry using controlled thermoplastic treatment and accelerated-controlled cooling after forging). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.64, 2012, nr 3, s.3–16
 49. Wrożyna A., Kuziak R.: Opracowanie technologii produkcji odkuwek dla przemysłu motoryzacyjnego ze stali węglowych i średniostopowych z zastosowaniem indukcyjnego nagrzewania wsadu (Development of technology for manufacturing of carbon and medium-alloy steel forgings for the automotive industry using induction charge heating). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.64, 2012, nr 3, s.17–26
 50. Zalecki W., Molenda R., Pietrzyk M.: Numeryczny model przemian fazowych zachodzących w stali konstrukcyjnej wielofazowej (Numerical model for phase transformations occurring in multi-phase steel). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.64, 2012, nr 1, s.35–40
 51. Zieliński A.: Structure and properties of Super 304H steel for pressure elements of boilers with ultra-supercritical parameters. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, t.55, 2012, nr 2 (December), s.403-409.
 52. Zieliński A., Dobrzański J.: Material properties and structure of thick-walled elements made of steel 7CrMoVTiB10-10 after long-term annealing. Archives of Materials Science and Engineering, t.58, 2012, nr 1 (November), s.5-12
 53. Zieliński A., Dobrzański J., Jóźwik T.: Assessment of loss in life time of the primary steam pipeline material after long-term service under creep conditions. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, t.54, 2012, nr 1 (September), s.67-74
 54. Żak A., Burian W.: Metal Fe-based amorphous and amorphous–nanocrystalline materials for armours construction. Problemy Mechatroniki, Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa, 4 (10), 2012, s.23-38
 55. Żak A., Burian W.: Symulacja fizyczna w skali laboratoryjnej odlewania amorficznych stopów żelaza (Physical simulation of casting of bulk iron-based amorphous alloys). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.64, 2012, nr 1, s.169–174
 56. Żak A., Pidvysots’kyy V., Woźniak D., Palus R.: Opracowanie podstaw przemysłowej technologii wytwarzania blach ze stali konstrukcyjnej wielofazowej z zastosowaniem metody półprzemysłowej symulacji (Development of basic parameters of industrial technology for manufacturing of multi-phase structural steel plates using semi-industrial method of simulation). Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.64, 2012, nr 1, s.146–153

Publikacje w innych czasopismach i materiałach konferencyjnych

 1. Bulkowski L., Galisz U., Kania H., Kudliński Z., Pieprzyca J.: Badania przemysłowe procesu filtracji stali. V International Conference on Continuos Casting IF Steel, 8 10.06.2012, Krynica, s.10-15, Wydanie AGH Kraków
 2. Garbarz B., Burian W., Woźniak D.: Semi-industrial simulation of In-line Thermomechanical Processing and Heat Treatment of Nano-duplex Bainite-austenite Steel. Steel Research International, Special Edition 2012 – 14-th International Conference Metal Forming, s.1251-1254
 3. Green M.J.W., Kuziak R., Morris P.F., Pietrzyk M.: Methods of defining the bainitic hardenability of low carbon low alloy steels. 4th International Conference on Thermomechanical Processing of Steels, 10-12.09.2012, Sheffield, Wielka Brytania
 4. Kubecki M., Holtzer M., Bobrowski A., Dańko R., Grabowska B., Żymankowska-Kumon S.: Analysis of the Compounds from the BTEX Group, Emitted During Thermal Decomposition of Alkyd Resin; Archives of Foundry Engineering, t.12, 2012, Special Issue 3, s.69-74
 5. Kuziak R., Wrożyna A., Radwański K.: Advanced techniques of the microstructure characterization and their significance in modeling of the mechanical properties of multiphase steel. Advanced Metal Forming Processes in Automotive Industry, 14 16.05.2012, Wrocław
 6. Marcisz J., Garbarz B., Żak A.: Modification of the microstructure in the near-to-surface layer of continuously cast billets of low-carbon steel. The Iron & Steel Technology Conference and Exposition, 7-10.05.2012, Atlanta, USA, s.2341-2350
 7. Opiela M., Zalecki W., Grajcar A.: Continuous cooling diagram of new-developed high-strength steel microalloyed with Nb, Ti, V and B. International Virtual Journal for Science, Technics and Innovations for the Industry. Machines, Technologies, Materials, 2012, nr 8, s.64-67
 8. Swadźba R., Hetmańczyk M., Wiedermann J., Swadźba L., Moskal G., Witala B., Radwański K.: Microstructure degradation of simple, Pt- and Pt+Pd-modified aluminide coatings on CMSX-4 superalloy under cyclic oxidation conditions, 39th International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films, 23-27.04.2012, San Diego, USA, s.61
 9. Swadźba R., Wiedermann J., Hetmańczyk M., Swadźba L., Witala B., Moskal B., Mendala B., Komendera Ł.: Microstructural examination of TGO formed during pre-oxidation on Pt-aluminized Ni-based superalloy. EFC Workshop: Beyond Single Oxidants, 19-21.09.2012, Frankfurt n/Menem, Niemcy, s.54
 10. Zdonek B., Szypuła I., Binek S., Dudkiewicz P, Karbowniczek M.: Innowacyjne rozwiązania w produkcji ultra wysokiej jakości ciężkich wlewków kuźniczych. IV Konferencja: Doskonalenie jakości procesów technologicznych, 23-25.05.2012, Sromowce Niżne, s. 1-11


Powrótwersja do druku