×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
2-12.png

Krzysztof Radwański, Jerzy Wiedermann

Instytut Metalurgii Żelaza

Andrzej Adamiec

Przeróbka Plastyczna na Zimno - Baildon Sp. z o.o.

Jarosław Gazdowicz

Instytut Metalurgii Żelaza

WPŁYW PARAMETRÓW OBRÓBKI CIEPLNEJ TAŚM ZE STALI X6CR17 NA ICH WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I STRUKTURĘ

Celem pracy było określenie wpływu parametrów wyżarzania taśm po walcowaniu na zimno, wykonanych ze stali X6Cr17 na ich właściwości mechaniczne i strukturę. Obróbkę cieplną taśm o grubości 0,12 mm w stanie utwardzonym dostarczonych przez Przeróbkę Plastyczna na Zimno-Baildon Sp. z o.o. wykonano w warunkach laboratoryjnych w zakresie temperatury wyżarzania 750÷1100°C. Wyżarzanie taśm w zakresie temperatur 750÷900°C powoduje uzyskanie struktury ferrytycznej. Po studzeniu taśm wyżarzanych w temperaturach 950÷1100°C w strukturze uzyskano oprócz ferrytu również martenzyt. Powoduje to znaczny przyrost wytrzymałości na rozciąganie i granicy plastyczności taśm. Średnia średnica równoważna ziarna ferrytu w badanym zakresie temperatury wyżarzania rośnie z 4,17 do 9,66 μm. Słowa kluczowe: taśma zimnowalcowana, stal ferrytyczna, X6Cr17, obróbka cieplna, właściwości mechaniczne, mikrostruktura, EBSD

Harald Kania

Instytut Metalurgii Żelaza

Jacek Pieprzyca

Politechnika Śląska w Katowicach

MODELOWANIE FIZYCZNE MIESZANIA CIEKŁEJ STALI GAZAMI OBOJĘTNYMI W TRÓJWYLEWOWEJ KADZI POŚREDNIEJ URZĄDZENIA COS

Artykuł poświęcony jest zagadnieniu regulacji przepływu stali za pomocą kształtek gazoprzepuszczalnych zabudowanych w trójwylewowej kadzi pośredniej o pojemności nominalnej 10 t. Model kadzi pośredniej do badań symulacyjnych został zaprojektowany i wykonany w skali liniowej 1:2 na podstawie dokumentacji technicznej przemysłowego urządzenia COS. Asymetryczna budowa przemysłowej kadzi pośredniej jest powodem powstawania niekorzystnych warunków hydrodynamicznych przepływu, co skutkuje brakiem jednorodności stali na poszczególnych żyłach. Prowadzone w ramach projektu rozwojowego badania modelowania fizycznego nad optymalizacją przepływu stali w korytowej kadzi pośredniej, mogą przyczynić się do rozwiązania zaistniałego problemu, ponieważ dzięki odpowiedniemu usytuowaniu kształtek gazoprzepuszczalnych, uzyskać można właściwą homogenizację ciekłej stali w kadzi pośredniej zarówno pod względem temperaturowym jak i chemicznym. Słowa kluczowe: modelowanie fizyczne, COS, kadź pośrednia, kształtki gazoprzepuszczalne

Krzysztof Nowacki

Politechnika Śląska w Katowicach

Harald Kania

Instytut Metalurgii Żelaza

EFEKTY OBRÓBKI AKUSTYCZNEJ CIEKŁEJ STALI WE WLEWNICY

Problemem podczas produkcji konwencjonalnych wlewków stalowych odlewanych do wlewnic jest uzyskanie odpowiedniej jednorodności chemicznej w całej objętości wlewka. Metodą zmniejszenia segregacji pierwiastków w procesie ciągłego odlewania stali jest zastosowanie mieszania elektromagnetycznego. Innym, lecz znacznie droższym sposobem poprawy jakości wewnętrznej półwyrobów przeznaczonych do dalszej przeróbki plastycznej jest zastosowanie procesu przetapiania elektrożużlowego. Innowacyjną metodą oddziaływania na proces krzepnięcia konwencjonalnych wlewków stalowych może być wykorzystanie fal ultradźwiękowych o określonej mocy i częstotliwości. Wynikiem przeprowadzonych doświadczeń dot. oddziaływania ultradźwięków na stal krzepnącą we wlewnicy w skali półprzemysłowej, była poprawa jednorodności chemicznej wlewka, zwiększenie udziału kryształów równoosiowych w jego objętości oraz wzrost twardości stali. Słowa kluczowe: obróbka akustyczna, krzepnięcie, wlewek stalowy, makrostruktura

Agata Sorek, Patrycja Ostrowska-Popielska

Instytut Metalurgii Żelaza

ROLA ZASYPEK KRYSTALIZATOROWYCH W PROCESIE CIĄGŁEGO ODLEWANIA STALI

W artykule scharakteryzowano proces ciągłego odlewania stali ze szczególnym uwzględnieniem roli zasypek krystalizatorowych. Scharakteryzowano również ciekłą żużlotwórczą fazę zasypek krystalizatorowych oraz zjawisko smarowania powierzchni wlewka w krystalizatorze. Słowa kluczowe: ciagłe odlewanie stali, zasypka krystalizatorowa, smarowanie powierzchni wlewka

Agata Sorek, Patrycja Ostrowska-Popielska

Instytut Metalurgii Żelaza

CHARAKTERYSTYKA ZANIECZYSZCZEŃ PYŁOWOGAZOWYCH EMITOWANYCH PODCZAS WYTAPIANIA STALI W ŁUKOWYCH PIECACH ELEKTRYCZNYCH

Proces wytapiania stali w łukowym piecu elektrycznym jest źródłem zanieczyszczeń gazowych, pyłowych, żużlowych oraz ścieków przemysłowych. W prezentowanym artykule scharakteryzowano pyłowe i gazowe odpady hutnicze biorąc pod uwagę źródła ich powstawania i różnice w składzie chemicznym. Słowa kluczowe: łukowy piec elektryczny, zanieczyszczenia gazowo-pyłowe, ochrona środowiska

 

Projekty finansowane z Funduszu Badań Własnych Instytutu

Artur Mazur, Władysław Zalecki, Ryszard Molenda,Wacław Wittchen

Badania symulacyjne w celu opracowania technologii ciągłego odlewania gatunków stali podatnych do tworzenia pęknięć w trakcie tego procesu.

Opracowano z wykorzystaniem symulacji fi zycznej i numerycznej, wysokotemperaturowe charakterystyki materiałowe dla gatunku stali 11SMn30 z dwóch wytopów przemysłowych.

Wojciech Burian, Jarosław Marcisz, Bogdan Garbarz

Numeryczna i fizyczna symulacja procesów krzepnięcia i ujednorodniania niskowęglowej stali niklowo-molibdenowej.

Celem niniejszego projektu była weryfi kacja zgodności symulacji numerycznych procesu krzepnięcia i ujednorodniania z danymi doświadczalnymi. Przeprowadzone badania obejmowały obrazowanie mikrostruktury po różnych etapach procesu ujednorodniania za pomocą mikroskopu świetlnego i skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Za pomocą mikroskopu skaningowego (SEM) wyznaczono liniowe profile zmian składu chemicznego próbek z badanej stali.

Roman Kuziak, Władysław Zalecki, Ryszard Molenda, Zdzisław Łapczyński, Piotr Głowacki

Zaprojektowanie oraz zbudowanie stanowiska do monitorowania procesu umacniania szyn

Celem pracy było zaprojektowanie oraz zbudowanie stanowiska badawczego pozwalającego na przeprowadzenie symulacji fizycznej procesu obróbki cieplnej szyn oraz monitorowanie zmian temperatury w przekroju szyny podczas tego procesu.

Stanisław Cesarz, Krzysztof Radwański, Piotr Skupień, Sebastian Arabasz, Witosław Kubosz

Badania mechanizmów odkształcania w podwyższonych temperaturach materiałów przeznaczonych na elementy instalacji do spalania i zgazowania biomasy

Celem pracy była ocena jakości napoin warstw ochronnych wykonanych metodą napawania plazmowego i wpływu parametrów technologii napawania na jakość połączeń napoiny z materiałem rodzimym podłoża. Ocenę jakości napoin przeprowadzono na podstawie badań właściwości mechanicznych i mechanizmów odkształcania w temperaturach zbliżonych do warunków pracy instalacji do spalania i zgazowania biomasy.

Sebastian Arabasz, Krzysztof Radwański, Piotr Skupień

Opracowanie koncepcji stanowiska do kontrolowanego wytwarzania ochronnych warstw wierzchnich na stalach i stopach metali.

Praca dotyczy badań nad wytwarzaniem warstw ochronnych, zwiększających trwałość użytkową wyrobów stalowych, które są narażone na działanie niekorzystnych czynników środowiskowych i eksploatacyjnych, powodujących ścieranie, korozję, erozję i inne uszkodzenia.

Hanna Krztoń, Jerzy Wiedermann, Jarosław Gazdowicz, Zofia Kania

Eksperymentalna analiza możliwości badawczych nowego dyfraktometru Empyrean do scharakteryzowania pylistych i drobnoziarnistych odpadów poprodukcyjnych

Celem pracy była charakterystyka związków chemicznych, występujących w odpadach poprodukcyjnych, przeznaczonych do ich dalszej utylizacji. Badania siedemnastu różnego pochodzenia odpadów poprodukcyjnych przeprowadzono metodą dyfrakcji rentgenowskiej, wykorzystując wyposażenie nowoczesnego dyfraktometru Empyrean.

Lech Bulkowski, Urszula Galisz, Janusz Stecko, Józef Gawor, Wojciech Burian, Artur Mazur

Badanie niejednorodności fizycznej i chemicznej wlewków oraz charakterystyk wysokotemperaturowych stali bainitycznej, wytworzonej w linii półprzemysłowej symulacji procesów wytwarzania stopów metali i wyrobów metalowych (LPS)

Celem pracy było zbadanie stopnia niejednorodności fi zycznej i chemicznej wlewków oraz wyznaczenie charakterystyk wysokotemperaturowych wysokowęglowych średniostopowych stali bainitycznych (NBA), odlewanych do wlewnic płaskich, w próżniowym piecu indukcyjnym.

Marta Kubiczek, Grażyna Stankiewicz, Waldemar Spiewok, Piotr Knapik

Opracowanie i przygotowanie do atestacji materiałów przeznaczonych na wzorce składu chemicznego stali

Celem projektu było opracowanie i wytworzenie materiałów przeznaczonych na nowe i będące w ofercie IMZ, ale wyczerpane, wzorce składu chemicznego. Nowe wzorce objęły: jedną stal o podwyższonej zawartości Al (8%) oraz dwie stale o łącznej podwyższonej zawartości Al (do 9%) i Mn (do 30%).

Piotr Knapik, Waldemar Spiewok

Opracowanie metodyki i wykonanie oznaczeń składu chemicznego materiałów odpadowych z przemysłu zbożowego

Praca wykonana została na potrzeby Zespołu Procesów Surowcowych Instytutu, w ramach rozpoznania alternatywnych materiałów z przemysłu zbożowego pod kątem możliwości ich pozyskania, zbadania właściwości fizykochemicznych i określenia potencjalnych obszarów zastosowania. Celem pracy było opracowanie metodyki wykonywania oznaczeń składu chemicznego materiałów odpadowych pochodzących z przemysłu zbożowego.

Bogdan Garbarz, Bartłomiej Walnik, Barbara Niżnik

Opracowanie i wykonanie modeli pancerzy złożonych z blach z nanokompozytowej stali bainityczno-austenitycznej i umacnianej nanocząstkami stali niklowo-molibdenowej

Przemysł obronny wykazuje zapotrzebowanie na materiały na konstrukcję opancerzeń produktów krajowych, która umożliwi obniżenie całkowitej masy pojazdów wojskowych. Celem niniejszej pracy było wsparcie jednego z projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, poprzez przygotowanie materiału badań w postaci odcinków blach z ultrawysokowytrzymałych stali do wykonania układów przestrzennych przeznaczonych do wstępnych prób ostrzałem.

Marcin Miczka, Wojciech Szulc

Analiza reakcji na bodźce pomiędzy wybranymi rynkami z wykorzystaniem modelu VAR dla szeregów czasowych cen wyrobów stalowych w latach 1998–2011

W ramach projektu przeanalizowano szeregi czasowe cen blach walcowanych na gorąco, blach walcowanych na zimno, blach ocynkowanych ogniowo i blach grubych.

2012-10-21

Ocena newsa: Ocena newsa głosów: 0

Aby oceniać newsy musisz się zalogować


Powrótwersja do druku