×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
OKŁADKA.jpg

SPIS TREŚCI (pobierz)

 

Jarosław Opara, Andrzej Wrożyna

Instytut Metalurgii Żelaza

ZASTOSOWANIE METODY AUTOMATÓW KOMÓRKOWYCH DO OPRACOWANIA CYFROWEJ REPREZENTACJI WYBRANYCH CECH MIKROSTRUKTURY W OPARCIU O OBRAZY BINARNE JEJ SKŁADNIKÓW

W ramach pracy stworzono program komputerowy, w którym zaimplementowano dwuwymiarowy automat komórkowy wraz z autorskim algorytmem do przetwarzania obrazów binarnych rzeczywistej mikrostruktury na jej cyfrową reprezentację. Szczegółowo opisano schemat dyskretyzacji badanego obszaru mikrostruktury. Zaprezentowano możliwości opracowanego rozwiązania.

Słowa kluczowe: cyfrowa reprezentacja materiału, automaty komórkowe, mikrostruktura, stereologia

 

Jerzy Pogorzałek, Mariusz Borecki, Piotr Różański

Instytut Metalurgii Żelaza

BADANIA NAD WYKORZYSTANIEM KRAJOWEJ BIOMASY W PRODUKCJI ZASYPEK ODLEWNICZYCH

Przedstawiono przebieg i wyniki prac badawczych mających na celu opracowanie technologii wytwarzania zasypek odlewniczych dla stalownictwa z wykorzystaniem krajowej biomasy. Przeprowadzono badania właściwości fizyko-chemicznych wybranych odpadów z przemysłu rolno-spożywczego celem porównania z właściwościami szeroko

stosowanej obecnie łuski ryżowej. Wykonano analizy chemiczne, analizy termiczne TG-DSC w atmosferze obojętnej i utleniającej oraz laboratoryjne badania procesu termicznego rozkładu otrąb, plew i innych odpadów z przetwórstwa krajowych zbóż. Skuteczność opracowanych składów zasypek izolacyjnych i izolacyjno-egzotermicznych z wykorzystaniem w/w biomas oraz odpadów mineralnych w postaci żużli stalowniczych określono w warunkach laboratoryjnych. Stwierdzono możliwość zastąpienia importowanej łuski ryżowej krajowymi odpadami przemysłu zbożowego w zasypkach odlewniczych.

Słowa kluczowe: biomasa, zasypki odlewnicze, właściwości fizyko-chemiczne, rozkład termiczny

 

Piotr Skupień, Radosław Rozmus

Instytut Metalurgii Żelaza

IDENTYFIKACJA WYDZIELEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W STRUKTURZE BLACH CIENKICH ZE STOPU MAGNEZU AM50

W pracy przedstawiono wyniki badań obejmujące identyfikację wydzieleń znajdujących się w strukturze blach cienkich ze stopu magnezu AM50 walcowanych na gorąco. Badania przeprowadzono przy użyciu wysokorozdzielczego elektronowego mikroskopu skaningowego Inspect F oraz transmisyjnego Titan 80-300. W strukturze badanego stopu zidentyfikowano trzy typy wydzieleń różniących się miedzy sobą składem chemicznym i morfologią.

Słowa kluczowe: stop magnezu AM50, struktura, wydzielenia, blachy cienkie, analiza fazowa

 

Janusz Dobrzański

Instytut Metalurgii Żelaza

Marek Cieśla

Politechnika Śląska

WPŁYW DŁUGOTRWAŁEJ EKSPLOATACJI NA ZMIANĘ WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH MATERIAŁU KOMÓR PRZEGRZEWACZY PARY PRACUJĄCYCH W WARUNKACH PEŁZANIA WYKONANYCH Z MARTENZYTYCZNEJ STALI X20CrMoV11-1

Praca zawiera ocenę wpływu długotrwałej eksploatacji na zmianę mikrostruktury i właściwości mechanicznych stali X20CrMoV11-1 stosowanej na komory przegrzewacza pary. Materiał do badań stanowiła stal w stanie wyjściowym i po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania (powyżej 100 tys. godzin). Wyznaczono podstawowe właściwości mechaniczne, próg kruchości badanych materiałów i ich odporności na kruche pękanie (δu) w odniesieniu do stanu mikrostruktury po eksploatacji. Przeprowadzono badania laboratoryjne symulujące procesy niszczenia zachodzące w warunkach pracy obiektu. Wyznaczono trwałość i trwałość resztkową na podstawie wyników skróconych prób pełzania oraz charakterystyki zmęczenia niskocyklowego i zmęczenia cieplno-mechanicznego materiału i odniesiono do stanu mikrostruktury po eksploatacji. Próby pełzania wykonano przy stałym poziomie naprężenia σ =100 MPa oraz stałym poziomie temperatury o różnych wartościach T = 600, 620, 640, 660 i 680°C. Próby zmęczenia niskocyklowego wykonano w temperaturze pokojowej oraz 550°C, a zmęczenia cieplno-mechanicznego w zakresie zmiany temperatury od 250°C do 550°C. Uzyskane wyniki badań będą niezbędne w prognozowaniu trwałości obiektów pracujących powyżej temperatury granicznej wykonanych ze stali X20CrMoV11-1 eksploatowanych w warunkach pełzania z udziałem obciążeń cieplno-mechanicznych.

Słowa kluczowe: komora przegrzewacza pary, trwałość, pełzanie, wyczerpanie, zmęczenie niskocyklowe, zmęczenie cieplno-mechaniczne, kruche pękanie

 

Patrycja Ostrowska-Popielska, Agata Sorek

Instytut Metalurgii Żelaza

Bernadeta Gajda

Politechnika Częstochowska

ODZYSK CYNKU ZE SZLAMU KONWERTOROWEGO PRZY WYKORZYSTANIU PROCESÓW HYDROMETALURGICZNYCH

Nadmierna eksploatacja złóż naturalnych cynku, jego niszczący wpływ na przebieg procesów metalurgicznych żelaza, fakt, iż jest mikroelementem niezbędnym do życia i zachowania zdrowia ludzi, oraz przepisy z zakresu ochrony środowiska uzasadniają stosowanie nowoczesnych metod odzysku cynku z materiałów odpadowych. W prezentowanym artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych nad szlamem konwertorowym.

Słowa kluczowe: szlam konwertorowy, cynk, analiza ziarnowa, skład chemiczny, procesy hydrometalurgiczne

 

Agata Sorek, Patrycja Ostrowska-Popielska

Instytut Metalurgii Żelaza

Rafał Kaczmarzyk, Tomasz Mroczek

Fortum Power and Heat Polska Sp z o.o.

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA BIOMASY W PROCESACH HUTNICZYCH

Rosnące wraz z rozwojem cywilizacyjnym zapotrzebowanie na energię, przy wyczerpywaniu się jej tradycyjnych zasobów – głównie paliw kopalnych (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny) oraz towarzyszący ich zużyciu wzrost zanieczyszczenia środowiska naturalnego, powodują zwiększenie zainteresowania wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.

Zwiększenie udziału energii odnawialnej w strukturze paliwowej powoduje znaczne obniżenie emisji gazów cieplarnianych. W artykule scharakteryzowano biomasę pod kątem jej wykorzystania jako paliwa alternatywnego. Przedstawiono możliwe aspekty jej stosowania w hutnictwie.

Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, paliwa alternatywne, biomasa, hutnictwo

 

Bogdan Zdonek, Ireneusz Szypuła

Instytut Metalurgii Żelaza

Stanisław BINEK, Józef Kowalski, Piotr Dudkiewicz

Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o.

Mirosław Karbowniczek

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

Józef Barański

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W TECHNOLOGII PRODUKCJI WIELKOGABARYTOWYCH ODKUWEK Z ULTRACZYSTYCH STALI DLA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

Przedstawiono trzy innowacyjne rozwiązania – rafinacji ciekłej stali we wlewnicy po odlaniu stali z zastosowaniem izotermicznej pokrywy i rafinacyjnej zasypki, syfonowego odlewania stali przez kształtkę kierunkową w kanale wlotowym do wlewnicy, służące zmniejszeniu lub wyeliminowaniu egzogenicznych wtrąceń niemetalicznych, pochodzących z procesu odlewania stali oraz odlewanie wlewków w komorze próżniowej z kadzi z zamknięciem suwakowym. Dzięki zastosowaniu tych rozwiązań znacznej poprawie uległa czystość stali, osiągając poziom wynoszący 0,06% mierzony udziałem powierzchniowym wtrąceń niemetalicznych, wielkość wtrąceń – mierzoną średnicą równoważną – mniejszą niż 4 μm oraz wskaźnik K4, mniejszy niż 10. Stworzyły one realne szanse produkcji ciężkich odkuwek na wały turbin wiatrowych, wodnych i parowych o coraz większej mocy dla nowoczesnej energetyki.

Słowa kluczowe: ultra czysta stal, wlewek do kucia, pokrywa izotermiczna, kształtka wirowa

 

Ryszard Molenda, Roman Kuziak

Instytut Metalurgii Żelaza

ZMODYFIKOWANY TEST HOLE EXPANSION

W artykule przedstawiono propozycję modyfikacji testu Hole Expansion w ten sposób by możliwy był pomiar wskaźnika HE na taśmach stalowych o szerokości 50mm obrabianych cieplnie w symulatorze Gleeble 3800. Zaprojektowano i wykonano oprzyrządowanie , które współpracując z maszyną wytrzymałościową Zwick Z250 umożliwia wyznaczenie wskaźnika HE na zmodyfikowanych próbkach taśm stalowych. Pomiary wskaźnika HE przeprowadzone na taśmach ze stali DP potwierdziły przydatność opracowanego testu badawczego.

Słowa kluczowe: Test Hole Expansion, stal DP, ferryt, bainit, martenzyt, wskaźnik HE

 

Seminaria Naukowe w Instytucie Metalurgii Żelaza

 

2014-01-02


Powrótwersja do druku