×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Nr 2/2018
2-18 www.jpg

Spis treści (pobierz)

Tadeusz JÓŹWIK

TEDSPAW Sp. z o.o.

WPŁYW AUSTENITYZOWANIA NA STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI NISKOSTOPOWYCH STALI Cr-Mo-V DLA ENERGETYKI DŁUGOTRWALE EKSPLOATOWANYCH W WARUNKACH PEŁZANIA

Artykuł dotyczy rewitalizującej obróbki cieplnej elementów części ciśnieniowej bloków energetycznych pracujących w warunkach pełzania. Na przykładzie kolan i odcinków prostych ze stali 14MoV6-3 (13HMF) po długotrwałej eksploatacji znacznie poza obliczeniowym czasem pracy, o nieco zróżnicowanym, ale znacznym stopniu wyczerpania, pokazano możliwości „odzyskania” struktury i właściwości użytkowych zbliżonych do charakterystycznych dla stanu wyjściowego. Jest to możliwe poprzez dobór rodzaju i parametrów obróbki cieplnej w zależności od klasy struktury po eksploatacji i odpowiadającego jej stopnia wyczerpania. Pokazano skuteczność rewitalizującej obróbki cieplnej, szczególnie w stosunku do odzyskania udarności i odporności na pełzanie dzięki uzyskanej strukturze odpowiadającej charakterystycznej dla stanu wyjściowego. Zdefiniowanym ograniczeniem w stosowaniu rewitalizującej obróbki cieplnej materiałów po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania jest struktura po eksploatacji, w której zostanie ujawnione zapoczątkowanie uszkodzeń wewnętrznych w wyniku pełzania.

Słowa kluczowe: stale dla energetyki, eksploatacja w warunkach pełzania, rewitalizująca obróbka cieplna, struktura i właściwości mechaniczne

 

Radosław SWADŹBA

Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica

WPŁYW HAFNU NA UTLENIANIE WYSOKOTEMPERATUROWE STOPÓW NiAl I Ni3Al

Wyniki przedstawione w artykule dotyczą modyfikacji tzw. pierwiastkami reaktywnymi faz wchodzących w skład dyfuzyjnych powłok aluminidkowych stosowanych na łopatki turbin silników lotniczych w celu zwiększenia ich odporności na utlenianie wysokotemperaturowe. Dane literaturowe wskazują, że nawet niewielki dodatek Hf w powłokach aluminidkowych bardzo silnie wpływa na wzrost odporności na utlenianie w zakresie temperatury 1100÷1150°C, jednak dokładny mechanizm jego wpływu nie jest do końca poznany. W celu określenia wpływu różnej zawartości Hf oraz scharakteryzowania mechanizmu jego oddziaływania na procesy utleniania wysokotemperaturowego powłok aluminidkowych przeprowadzono badania cyklicznego utleniania w temperaturze 1150°C stopów modelowych NiAl i Ni3Al o różnej zawartości Hf – od 0,05% mas. do 1,5% mas. Do przeprowadzenia szczegółowej analizy wpływu Hf na substrukturę, skład chemiczny oraz fazowy w skali nano warstw tlenkowych powstających podczas utleniania wysokotemperaturowego wykorzystano techniki wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej oraz analizy składu chemicznego.

Słowa kluczowe: utlenianie wysokotemperaturowe, pierwiastki reaktywne, stopy żarowytrzymałe

 

Marek BURDEK, Jarosław MARCISZ, Jerzy STĘPIEŃ

Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica

WPŁYW CZYSTOŚCI METALURGICZNEJ STALI 15CrMoV6-10-3 (15HGMV) NA WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNE I MECHANICZNE WYROBÓW ODKSZTAŁCANYCH NA ZIMNO

Przedmiotem artykułu jest analiza wpływu obróbki elektrożużlowej  – EŻP na właściwości technologiczne i mechaniczne stali 15HGMV. W pracy wykonano próby ściskania jednoosiowego w symulatorze Gleeble. Badano twardość i mikrostrukturę próbek odkształconych. Wykonano pomiary właściwości mechanicznych w statycznej próbie rozciągania. W materiale bez EŻP w porównaniu do materiału z EŻP stwierdzono występowanie znacznie większych wtrąceń niemetalicznych, co może mieć decydujące znaczenie w dalszym przetwarzaniu materiału w postaci rur cienkościennych metodą zgniatania obrotowego na zimno.

Słowa kluczowe: stal niskostopowa, ściskanie, mikrostruktura, przetapianie elektrożużlowe

 

Agata MERDA, Grzegorz GOLAŃSKI

Czestochowa University of Technology, Institute of Materials Engineering

Paweł URBAŃCZYK

Office of Technical Inspection Regional Branch in Katowice, Office in Dąbrowa Górnicza

Klaudia KLIMASZEWSKA

Czestochowa University of Technology, Institute of Materials Engineering

MIKROSTRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE JEDNOIMIENNEGO ZŁĄCZA SPAWANEGO STALI T24 PO EKSPLOATACJI

Badaniu poddano jednoimienne złącze spawane stali 7CrMoVTiB10-10 (T24) po ok. 36 000 godzinach eksploatacji w temperaturze 540°C i ciśnieniu 27 MPa. Próbki do badań pobrano z wycinka ściany szczelnej kotła energetycznego na parametry nadkrytyczne. Zakres przeprowadzonych badań obejmował: analizę składu chemicznego materiału rodzimego oraz materiału dodatkowego, badania mikrostrukturalne za pomocą mikroskopii świetlnej i skaningowej mikroskopii elektronowej oraz badania właściwości mechanicznych złącza – pomiar twardości. Wykazano, że badane złącze charakteryzuje się prawidłową budową, bez niezgodności spawalniczych, co zapewne wynika z zastosowania od strony grani materiału dodatkowego na bazie stali CrMo. Przeprowadzone obserwacje wykazały, że mikrostruktura materiału rodzimego składa się z bainitu ziarnistego z licznymi wydzieleniami. W strefie wpływu ciepła i spoinie obserwowano mikrostrukturę bainitu listwowego (bainityczno-martenzytyczną) również z licznymi wydzieleniami. Twardość analizowanego złącza była niższa od wartości granicznej wynoszącej 350HV.

Słowa kluczowe: bainityczna stal T24, jednoimienne złącze spawane, mikrostruktura, właściwości mechaniczne

 

Bożena GAJDZIK

Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

OPRACOWANIE PROGNOZ KRAJOWEJ PRODUKCJI STALI Z UWZGLĘDNIENIEM TECHNOLOGII WYTWARZANIA DO 2022 ROKU

Celem niniejszej publikacji jest opracowanie prognoz wielkości produkcji stali ogółem i według technologii wytwarzania (proces konwertorowy i elektryczny) w krajowym hutnictwie. W artykule przedstawiono przebieg linii trendów wielkości produkcji stali według  poszczególnych procesów wytwarzania w latach 2000–2017. Poszczególne trendy poddano interpretacji, a następnie dokonano predykcji zmian w ich przebiegu do 2022 roku. Jako instrumenty (metody) prognozowania zastosowano adaptacyjne modele wygładzania wykładniczego.

Słowa kluczowe: prognoza, sektor stalowy, produkcja stali, proces konwertorowy produkcji stali, proces elektryczny produkcji stali

 

 

 

 

 

 

 

2018-11-07


Powrótwersja do druku