×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Nr 3/2018
PIMZ-3-18.jpg

Spis treści (pobierz)

Artur JASIŃSKI

ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.

Adam ZIELIŃSKI, Hanna PURZYŃSKA

Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica

TRWAŁOŚĆ RESZTKOWA NAPRAWCZYCH ZŁĄCZY SPAWANYCH NA RUROCIĄGACH WYKONANYCH Z 13HMF PO PRZEPRACOWANIU OBLICZENIOWEGO CZASU PRACY

W niniejszym opracowaniu zaprezentowano wyniki badań materiałowych przykładowych naprawczych złączy spawanych wykonanych na próbkach materiałów pobranych z rurociągów pary wysokoprężnej po przepracowaniu 200 tysięcy godzin pracy w warunkach pełzania, wykonanych ze stali 13HMF (14MoV6-3). Celem badań była ocena właściwości mechanicznych oraz zmian struktury naprawczych złączy spawanych (materiał nowy + materiał po eksploatacji) obejmujących materiał rodzimy, strefę wpływu ciepła i spoinę, zachodzących na skutek procesu spawania i przeprowadzonej obróbki cieplnej po spawaniu.

Słowa kluczowe: pełzanie, degradacja, naprawcze złącza spawane, stal Cr-Mo-V, trwałość resztkowa

 

Janusz STECKO, Marian NIESLER

Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica

WPŁYW WYKORZYSTANIA RUD ŻELAZA O PODWYŻSZONEJ ZAWARTOŚCI CHLORU NA PROCES SPIEKANIA

W artykule przedstawiono ocenę możliwości wykorzystania rud żelaza o podwyższonej zawartości chloru w procesie spiekania. Przeprowadzono laboratoryjne próby spiekania ze zwiększonym udziałem rudy żelaza o podwyższonej zawartości chloru. Stwierdzono, że wzrost udziału rudy o zwiększonej zawartości chloru powoduje obniżenie przewiewności mieszanki, a przez to obniżenie wydajności procesu spiekania i zwiększenie zużycia paliwa. Znacząco wzrosły zawartości chloru oraz tlenków metali alkalicznych.

Słowa kluczowe: spiekanie rud żelaza, chlor, emisja pyłowo-gazowa, przewiewność wsadu

 

Ireneusz SZYPUŁA, Bogdan ZDONEK

Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica

BADANIA LABORATORYJNE NAD OPRACOWANIEM KOMPOZYTOWYCH GRUDEK DO GŁĘBOKIEJ RAFINACJI STALI Z WTRĄCEŃ NIEMETALICZNYCH

Przedstawiono badania laboratoryjne nad opracowaniem nowego rodzaju rafinacyjnych materiałów w postaci kompozytowych grudek do głębokiej rafinacji stali z wtrąceń niemetalicznych, mierzonej zawartością tlenu całkowitego w stali poniżej 10 ppm i średnią wielkością wtrąceń niemetalicznych, poniżej 3 µm. Opracowano technologię grudkowania materiałów dobranych na kompozytowe grudki, opracowano technologię suszenia i utwardzenia grudek, wykonano partię grudek oraz serię laboratoryjnych wytopów z wykorzystaniem wytworzonych grudek, dokonano oceny przydatności grudek kompozytowych do badań przemysłowych oraz opracowano założenia do tych badań.

Słowa kluczowe: stal, wtrącenia niemetaliczne, rafinacja, grudki kompozytowe

 

Jarosław OPARA, Władysław ZALECKI

Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica

BADANIA DYLATOMETRYCZNE I METALOGRAFICZNE SŁUŻĄCE WERYFIKACJI MEZOSKALOWEGO MODELU PRZEMIAN FAZOWYCH

Celem niniejszej pracy było wykonanie serii eksperymentów dylatometrycznych, które posłużą dalszej weryfikacji i walidacji mezoskalowego modelu przemian fazowych opartego na metodzie automatów komórkowych. W efekcie realizacji pracy opracowano wykres CTPc dla stali z gatunku S355J, który stanowił podstawę do dalszych badań kinetyki przemian fazowych. Kolejno wykonanie badań mikrostruktury z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej oraz skaningowej pozwoliło na jakościowe określenie występowania poszczególnych składników strukturalnych w każdej z próbek dylatometrycznych. Wyniki ilościowej analizy mikrostruktur wykorzystano do określania średniej wielkości pierwotnego ziarna austenitu, a także opracowania cyfrowej reprezentacji materiału. Badania kinetyki przemian fazowych zrealizowano za pomocą autorskiego komputerowego narzędzia do ilościowej analizy dylatogramów. Dzięki czemu uzyskano wykresy z przebiegami udziałów objętości poszczególnych składników strukturalnych w funkcji czasu oraz temperatury na podstawie danych pochodzących bezpośrednio z zarejestrowanych przebiegów dylatometrycznych. Zademonstrowane wyniki ilościowej analizy dylatometrycznej z końcowymi udziałami objętości poszczególnych składników struktury dla różnych szybkości chłodzenia stanowią cenne źródło danych do bezpośredniej walidacji mezo- skalowego modelu przemian fazowych.

Słowa kluczowe: dylatometria, badania metalograficzne, ilościowa analiza dylatometryczna, kinetyka przemian fazowych, stale wielofazowe

 

Bartłomiej JEŻ, Marcin NABIAŁEK, Kinga JEŻ

Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska

PODEJŚCIE DO FERROMAGNETYCZNEGO NASYCENIA DLA AMORFICZNEGO STOPU NA BAZIE ŻELAZA

W pracy zamieszczono wyniki badań struktury i wybranych właściwości magnetycznych stopów na bazie Fe. Stop o składzie chemicznym Fe36Co36Y8B20 wytworzono dwiema metodami: wtłaczania oraz zasysania ciekłego stopu do miedzianej formy. Stop odlewano w postaci płytek o wymiarach 10 mm × 5 mm × 0,5 mm. Strukturę otrzymanych stopów badano przy użyciu dyfrakcji rentgenowskiej. Zmierzone dyfraktogramy są typowe jak dla materiałów amorficznych. Przy użyciu wagi magnetycznej Faraday’a zarejestrowano krzywe magnetycznej polaryzacji nasycenia w funkcji temperatury. Na podstawie analizy numerycznej krzywych wyznaczono temperaturę Curie wytworzonych stopów, która wyniosła około 750 K. Przy użyciu magnetometru wibracyjnego zmierzono pierwotne krzywe magnesowania oraz statyczne pętle histerezy magnetycznej. Wytworzone stopy posiadały magnetyzację nasycenia około 1,1T oraz wartość pola koercji około 200 A/m. Wykorzystując teorię H. Kronmüllera, przeprowadzono analizę krzywych pierwotnego magnesowania. Stwierdzono, że proces magnesowania w obszarze zwanym podejściem do ferromagnetycznego nasycenia związany jest z obrotem wektora magnetyzacji wokół liniowych defektów struktury.

Słowa kluczowe: masywne materiały amorficzne, podejście do ferromagnetycznego nasycenia, temperatura Curie, dyfrakcja rentgenowska, paraproces Holsteina-Primakoffa

 

Andrzej RUSIN, Adam WOJACZEK

Politechnika Śląska, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych

PRACA BLOKU ENERGETYCZNEGO W CHARAKTERZE JEDNOSTKI SZCZYTOWEJ I JEJ WPŁYW NA EKONOMIĘ I NIEZAWODNOŚĆ SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

Siłownie wiatrowe stoją na czele rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE), lecz ich praca zależy od zmiennych warunków pogodowych. Faworyzowanie energii uzyskanej z odnawialnych źródeł wymusza pracę konwencjonalnej energetyki jako regulatora bilansującego zapotrzebowanie systemu. Bloki węglowe projektowane były do pracy ciągłej i ich sprawność spada, jeżeli użytkowane są jako jednostki szczytowe. Zwiększona liczba rozruchów i częste fluktuacje mocy generowanej prowadzą w dłuższej perspektywie do kumulacji procesów zużycia takich jak zmęczenie cieplne i pękanie. Innym zauważalnym efektem jest również spadek wskaźników niezawodności i zwiększone koszty eksploatacji związane z drogimi rozruchami. W artykule przedstawiono oszacowanie kosztów eksploatacji związanych z częstszymi rozruchami bloku energetycznego. Analizowano również wpływ pogorszenia się wskaźników niezawodności na możliwości produkcyjne pojedynczej elektrowni jak i na niezawodność całego systemu.

Słowa kluczowe: blok energetyczny, siłownie wiatrowe, jednostka szczytowa, niezawodność systemu

 

2019-01-03

Ocena newsa: Ocena newsa głosów: 0

Aby oceniać newsy musisz się zalogować


Powrótwersja do druku