×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

Instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

z siedzibą w Gliwicach, ulica Karola Miarki 12-14,

wpisany do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS

pod numerem 0000846236, Numer Identyfikacji

Podatkowej NIP 631-269-18-91

tel: (32) 23 45 205, fax: (32) 23 45 300,

e-mail: imz@imz.pl, zamowienia@imz.pl

strona internetowa: www.imz.pl

 

II. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO

Osoba wyznaczona do kontaktu:

dr hab. inż. Marian Niesler – Lider Grupy Badawczej: Procesy Surowcowe

tel: 32/ 23 45 291, email:  marian.niesler@imz.pl

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej na podany przez Uczestnika konsultacji adres email.

Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Wstępne konsultacje rynkowe”.

 

III. PODSTAWA PRAWNA

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. z 2019 poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z Regulaminem prowadzenia przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza wstępnych konsultacji rynkowych poprzedzających postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: Opracowanie projektu linii pilotażowej do procesu wytwarzania stali z wykorzystaniem reakcji redukcji rudy żelaza za pomocą wodoru oraz tlenku węgla w warunkach Ł-IMŻ lub innej lokalizacji według posiadanego patentu, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA KONSULTACJI

Zamawiający ogłasza wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie opracowanie projektu linii pilotażowej do procesu wytwarzania stali z wykorzystaniem reakcji redukcji rudy żelaza za pomocą wodoru oraz tlenku węgla według posiadanego patentu (patent nr 236288 pt. „Sposób wytwarzania stali bezpośrednio z rudy żelaza”), zwanego dalej „Patentem”. Instalacja będzie usytuowana na terenie Łukasiewicz-IMŻ lub w innej lokalizacji, zależnie od możliwości techniczno-technologicznych pomieszczeń będących do dyspozycji na terenie Instytutu. 

Linia pilotażowa, o której mowa w pkt. 1 powinna umożliwić przeprowadzenie badań redukcji tlenków żelaza zawartych w koncentracie rudy żelaza do ciekłej stali przy maksymalnej temperaturze procesu 1550oC. Masa pojedynczego wytopu nie powinna przekraczać 1 Mg.

Proponuje się adaptację jednej z hal Łukasiewicz-IMŻ w Gliwicach o wymiarach 40 (długość) x 12 (szerokość) x 6 (wysokość) m.

Podstawą wykonania projektu linii pilotażowej będą dostarczone przez Zamawiającego wstępne dane w następującym zakresie:

 • geometrii reaktora uwzględniającego możliwość wytopienia w jednym cyklu pracy 1 Mg stali (wytop),
 • wyłożenia ogniotrwałego reaktora,
 • sposobu dostarczania energii cieplnej dla realizacji procesów fizykochemicznych w reaktorze,
 • obliczeń zapotrzebowania energii na procesy redukcji tlenków żelaza, ciepło jawne kąpieli metalowej oraz ciepło żużla, gazu, pyłu i strat cieplnych procesu.

Na wniosek potencjalnego wykonawcy projektu linii, Zamawiający udzieli dodatkowych informacji niezbędnych do realizacji projektu.

Zamówienie obejmuje wykonanie projektu linii pilotażowej wraz z szacunkowym kosztem budowy tej linii. Zakłada się, że w skład linii będą wchodzić następujące węzły technologiczne:

 • reaktor metalurgiczny (o wymaganym ciśnieniu roboczym, wyposażony w lance do wdmuchiwania wsadu, wyłożenie ogniotrwałe, system chłodzenia, system pomiaru temperatury itd.),
 • węzeł przygotowania wsadu żelazonośnego,
 • układ dozowania wsadu żelazonośnego do reaktora,
 • układ doprowadzania energii cieplnej do reaktora,
 • układ doprowadzania/podgrzewania gazu reduktora (wodoru),
 • układ odprowadzania i oczyszczania gazów poreakcyjnych,
 • układ odzysku jawnego i chemicznego ciepła gazów poreakcyjnych,
 • układ odprowadzenia ciekłych produktów z reaktora tj. stali i żużla,
 • systemy pomiaru ilości doprowadzanego do reaktora wsadu żelazonośnego, reagentów gazowych oraz analizatory składu chemicznego gazów poreakcyjnych,
 • stacja gazów (wodoru, argonu, metanu i tlenu),
 • inne dodatkowe węzły technologiczne.

Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest doradztwo oraz przygotowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w oparciu o informacje z rynku, konsultacje technologiczne z potencjalnymi wykonawcami i określenie wymagań dotyczących procesu wytwarzania stali z wykorzystaniem reakcji redukcji rudy żelaza za pomocą wodoru oraz tlenku węgla, w oparciu o Patent.

W toku wstępnych konsultacji rynkowych Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu Konsultacji do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o udzielenie zamówienia.

V. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

Podmioty zainteresowane udziałem we wstępnych konsultacjach rynkowych, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu składają zgłoszenia udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych (Załącznik nr 1) wraz z innymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.

Zgłoszenia można składać:

 • za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowienia@imz.pl
 • osobiście, w siedzibie Zamawiającego w Gliwicach, ulica Karola Miarki 12-14, Budynek A.

Termin składania zgłoszeń: 30.06.2021 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych podmiotów, które złożą zgłoszenie po wyznaczonym terminie. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zaprosić do udziału w Konsultacjach podmioty, które złożą zgłoszenie po wyznaczonym terminie.

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU I ZASADY PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

Warunkiem udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia oraz posiadanie stosownej wiedzy i doświadczenia polegającego na realizacji w ciągu ostatnich trzech lat minimum jednego zamówienia polegającego na zaprojektowaniu i/lub wykonaniu instalacji doświadczalnej podobnego charakteru.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Zgłaszający zobowiązany jest wypełnić/dołączyć wykaz wykonanych zamówień – wzór wykazu został zamieszczony w Załączniku nr 2 w zgłoszeniu udziału w konsultacjach. Do wykazu wykonanych zamówień można dołączyć prezentację/opis o wykonanym projekcie/zamówieniu.

Brak załączenia przedmiotowego wykazu do zgłoszenia we wstępnych konsultacjach rynkowych może skutkować niedopuszczeniem do udziału w konsultacjach.

Zamawiający zaprosi do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych podmioty, które złożyły zgłoszenie w wymaganej formie i w wyznaczonym terminie. Zaproszenie zostanie przesłane na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych.

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą w języku polskim i mają charakter jawny, z  zastrzeżeniem §3 ust. 6 Regulaminu prowadzenia przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza wstępnych konsultacji rynkowych, poprzedzających postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Do dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

Wstępne konsultacje rynkowe mogą być prowadzone w formie:

 • wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej;
 • spotkania indywidualnego z Uczestnikami w określonych przez Zamawiającego terminach.

Spotkania, o których mowa w pkt 6 mogą odbywać się w siedzibie Zamawiającego lub on-line, w zależności od indywidulanych ustaleń i sytuacji epidemicznej.

Termin zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych przewidywany jest na 30.09.2021 r.

UWAGA: Zamawiający przedłuża termin prowadzenia konsultacji rynkowych do dnia 31.03.2022 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Konsultacji na każdym etapie bez podawania przyczyny.

Przystąpienie Uczestnika do Konsultacji jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wykorzystanie i/lub przetwarzanie, przez Zamawiającego,  przekazywanych informacji w  całości lub w części na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej i realizacji postępowania przetargowego dot. przedmiotu zamówienia.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w  szczególności nie stanowi postepowania w trybie dialogu konkurencyjnego oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.

VII. KLAUZULA RODO

W przypadku, gdy Zamawiający pozyska dane osobowe w związku z prowadzeniem Konsultacji, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów ustawy dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Załączniki:

 1. Regulamin prowadzenia przez ŁIMŻ wstępnych konsultacji rynkowych
 2. Wzór zgłoszenia udziału we Wstępnych konsultacjach rynkowych

2021-06-02

Pobierz pliki

pdf-icon.gifOGŁOSZENIE (110.28 kB)

pdf-icon.gifREGULAMIN WSTĘPNYCH KOSULTACJI RYNKOWYCH (112.46 kB)

default-icon.gifFORMULARZ ZGŁOSZENIA (19.66 kB)

pdf-icon.gifINFORMACJA-PRZEDŁUŻENIE KONSULTACJI (54.86 kB)


Powrótwersja do druku