×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach ogłasza konkurs na stanowisko Lidera Obszaru pełniącego funkcję Lidera Grupy Badawczej: Chemia Analityczna

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach ogłasza konkurs na stanowisko Lidera Obszaru pełniącego funkcję Lidera Grupy Badawczej: Chemia Analityczna

Nr ref: IMŻ_9_1

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, zwany dalej Instytutem Metalurgii Żelaza, działa w Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Misją Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach jest świadczenie usług naukowo-badawczych, doradczych i szkoleniowych na rzecz producentów stali, użytkowników stali i instytucji związanych z hutnictwem żelaza i stali.

 

Ogólne warunki zatrudnienia:

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełen etat

Liczba stanowisk: 1

Pion: badawczy

Miejsce wykonywania pracy: Gliwice, Karola Miarki 12-14

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie o umowę o pracę
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
 • pracę w przyjaznej atmosferze
 • niezbędne narzędzia pracy dopasowane do specyfiki i potrzeb stanowiska

 

Przykładowy zakres obowiązków na stanowisku pracy:

 • zarządzanie zespołem naukowo-technicznym Grupy Badawczej, organizacja pracy, realizacja zleceń bieżących
 • pozyskiwanie nowych prac i projektów badawczych
 • współpraca z innymi Grupami Badawczymi Instytutu, w szczególności z Grupą Badawczą: Procesy Surowcowe w zakresie wsparcia w obszarze technologii
 • opracowywanie kierunków rozwoju Grupy Badawczej i poszczególnych pracowników
 • prowadzenie badań i realizacja projektów B+R+I
 • osobisty rozwój naukowy

 

3.  Wymagania:

 • wykształcenie: minimum doktorat w dziedzinie inżynierii chemicznej (inżynieria chemiczna i procesowa, technologie chemiczne lub chemia analityczna)
 • doświadczenie:
  1. minimum 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym samodzielne prowadzenie projektów badawczych
  2. doświadczenie w kierowaniu zespołem, w tym kierowanie projektami B+R i innymi
  3. mile widziane doświadczenie w przemyśle lub kontakty z przemysłem (wspólne przedsięwzięcia, realizowane np. w konsorcjach itp.)
  4. doświadczenie w pracy koncepcyjnej, projektowej i wdrożeniowej
 • dorobek publikacyjny w dziedzinie chemii nieorganicznej
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (w przypadku cudzoziemców: komunikatywna znajomość języka polskiego)

 

4. Wymagane dokumenty:

 • podanie do Dyrektora Łukasiewicz – IMŻ / list motywacyjny
 • życiorys zawodowy (kopie dyplomów)
 • koncepcja rozwoju Grupy Badawczej Chemia Analityczna w zakresie technologii i analityki w dziedzinie metalurgii żelaza (np. technologie wodorowe)

 

Oferty należy złożyć w terminie do 31.12.2021 r. na adres:

Renata Zięcina

Kierownik Działu Spraw Personalnych i Płac

tel. +48 32 23 45 213

e-mail: renata.ziecina@imz.pl

 

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

 

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica.


KLAUZULA INFORMACYJNA – Rekrutacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice, tel. +48 32 23 45 205, fax:+48 32 23 45 300, e-mail: sekretariat@imz.lukasiewicz.gov.pl, NIP: 6312691891.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Michała Szulca, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: iod@imz.pl lub tel. kom. 600 297 800.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Instytutu związanych z rekrutacją pracowników.
 4. Niepodanie danych wymaganych przepisami prawa Art. 22 ust 1 Kodeksu Pracy, bądź podanie tych danych niekompletnych będzie skutkowało wyłączeniem Pani/Pana z procesu rekrutacji. Poprzez dobrowolne podanie innych danych niewymaganych przepisami prawa wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Ponadto podstawę prawną stanowią przepisy prawa pracy: art. 22  Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez Administratora i nie są przekazywane do innych podmiotów.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 8. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie jest związane z podejmowaniem decyzji w sposób zautomatyzowany.
 9. Podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie jest stosowane profilowanie.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez 9 miesięcy. Dane osobowe po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną przez Administratora usunięte – zniszczone lub zwrócone kandydatowi, jeśli stosowna adnotacja zostanie przez niego umieszczona w składanych dokumentach.
 11. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a), lub wyraźnej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a) ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem.
 12. W przypadku, gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 13. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 11 należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

 

2021-09-15


Powrótwersja do druku